Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  25/11/2019 15:20        

Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng


Tiến sĩ LÊ THỊ MỸ BÌNH
Chức vụ: Hiệu trưởng

a) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

 - Chịu trách nhiệm chung toàn bộ về các hoạt động của Trường trước UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng các quy định pháp luật của Nhà nước;
  - Chịu trách nhiệm trước cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên của Nhà trường; Đảng ủy, Tỉnh ủy về sự phát triển của Nhà trường theo các định hướng, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;
  - Trực tiếp chỉ đạo các công tác: Tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức, phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch – tài chính, đối ngoại, truyền thông; xây dựng, quản trị thiết bị, sửa chữa cơ bản và các dịch vụ của Nhà trường, công tác thi đua – khen thưởng; công tác thanh tra – pháp chế và công tác tuyển sinh.
 - Chủ tài khoản.

 b) Phụ trách các đơn vị:

 - Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Truyền thông & Hợp tác Quốc tế, Phòng Thanh tra – Pháp chế & Bảo đảm chất lượng, Phòng Quản trị thiết bị & Dự án.
 - Trung tâm Bồi dưỡng & Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học, Trung tâm Công nghệ thông tin & Mỹ thuật ứng dụng, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng.

 Liên hệ:
  Email: lethimybinh@ukh.edu.vn
  Điện thoại: (058) 3522476 - số máy lẻ 112

 
Tổng quan