Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  25/11/2019 10:10        

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Phương Ngọc - Phó Hiệu trưởng


Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Phương Ngọc
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

 a) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

 - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước các cơ quan lãnh đạo cấp trên và với cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên về công tác nghiên cứu khoa học, Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo.
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

 b) Phụ trách các đơn vị:
  - Phòng Quản lý khoa học.
  - Hội đồng Khoa học & Đào tạo. 

 Liên hệ:

  Email: lethiphuongngoc@ukh.edu.vn
  Điện thoại (0258) 3522476 - số máy lẻ 125

 
Tổng quan