Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  25/11/2019 10:16        

Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Đình Lộc - Phó Hiệu trưởng

 a) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

 - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước các cơ quan lãnh đạo cấp trên và với cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên về công tác sinh viên; khoa học công nghệ, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng cháy chữa cháy; công tác giáo dục quốc phòng.
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

 b) Phụ trách các đơn vị:
  Phòng Công tác sinh viên; Phòng Quản trị thiết bị & Dự án; Thư viện; Trung tâm Nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và Khởi nghiệp; Trung Tâm Giáo dục Quốc phòng; công tác Đảng, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên.

 Liên hệ:

 Email: chudinhloc@ukh.edu.vn
 
Điện thoại (0258) 3522476 - số máy lẻ 118

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 Từ tháng, năm đến tháng, năm   Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 
1988 - 1990 Giảng viên tập sự, giảng dạy chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam, tại Khoa Văn, sử, chính trị, Trường CĐSP Nha Trang
1990 - 2000 Giảng viên, giảng dạy Lịch sử Đảng, tại Tổ Giáo dục Chính trị, Trường CĐSP Nha Trang.
2000 - 2007 Tổ trưởng, Giảng viên giảng dạy Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tại Tổ Giáo dục Chính trị, Trường CĐSP Nha Trang
2007 - 2009 Tổ trưởng, Giảng viên chính giảng dạy Lịch sử Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, tại Tổ Giáo dục Chính trị, Trường CĐSP Nha Trang
2009 - 2011 Tổ trưởng, giảng viên chính giảng dạy Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tại Tổ Giáo dục Chính trị, Trường CĐSP Nha Trang
12/2011 - 9/2015 Phó Hiệu trưởng, phụ trách Tài chính, Cơ sở vật chất và quan hệ quốc tế, Trường CĐSP Nha Trang
9/2015 - 2018 Phó Hiệu trưởng, phụ trách quản lý khoa học, công nghệ, cơ sở vật chất và giảng dạy kiêm nhiệm, Trường Đại học Khánh Hòa
7/2018 - nay Phó Hiệu trưởng, phụ trách sinh viên, học sinh, và đoàn thể, giảng dạy kiêm nhiệm, Trường Đại học Khánh Hòa
3/2018 Phó Giáo sư sử học
4/2019 Giảng viên cao cấp , hạng I
8/2020 - nay Phó Bí thư Đảng ủy
 
Tổng quan