Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  25/11/2019 10:31        

Tiến sĩ Phan Phiến: Hiệu trưởng


Tiến sĩ PHAN PHIẾN
Chức vụ: Hiệu trưởng

 a) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

1) Là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của cơ sở giáo dục đại học, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có quy định khác;
2) Tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt động khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và quyết định của hội đồng trường, hội đồng đại học;
3) Trình văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hội đồng trường, hội đồng đại học sau khi tổ chức lấy ý kiến của tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ sở giáo dục đại học; ban hành quy định khác của cơ sở giáo dục đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;
4) Đề xuất hội đồng trường, hội đồng đại học xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của hội đồng trường, hội đồng đại học; thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý khác của cơ sở giáo dục đại học, quyết định dự án đầu tư theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;
5) Hằng năm, báo cáo trước hội đồng trường, hội đồng đại học về kết quả thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học và ban giám hiệu, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện công khai, minh bạch thông tin; thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao;
7) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước hội đồng trường, hội đồng đại học và các bên liên quan; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức có liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao." trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước các cơ quan lãnh đạo cấp trên và với cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên về công tác đào tạo; công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục;
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

  b) Phụ trách các đơn vị:
   - Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Thanh tra pháp chế và bảo đảm chất lượng, Phòng Truyền thông &Hợp tác Quốc tế.

- Các khoa chuyên môn: Khoa Du lịch, Khoa Sư phạm, Khoa Nghệ thuật, Khoa Lý luận cơ bản, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn.

- Các Trung tâm: Trung tâm Bồi dưỡng và Giáo dục thường xuyên, TT Ngoại ngữ - Tin học, TT Công nghệ thông tin & Mỹ thuật ứng dụng.

  Liên hệ:

  Email: phanphien@ukh.edu.vn
  Điện thoại: (0258) 3 525 840

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
10/1991 - 6/1994 Phó Bí thư chuyên trách xã đoàn Diên điền
9/1994 - 7/1998 Học đại học tại trường Đại học Đà Lạt
8/1998 - 12/1999 Tìm việc làm
1/2000 - nay Giảng viên Trường CĐSP Nha Trang, nay là trường Đại học Khánh Hòa.
10/2002 - 12/2024 Học cao học tại Trường Đại học Đà Lạt
10/2001 -10/2003 Chủ tịch Hội sinh viên Trường CĐSP Nha Trang.
10/2004 -6/2006 Bí thư Đoàn Trường CĐSP Nha Trang
12/2007 - 12/2012 Nghiên cứu sinh ngành Toán Giải tích tại Trường Đại học Đà Lạt
8/2008 - 7/2009 Phụ trách khoa Tự nhiên, Trường CĐSP Nha Trang
8/2009 - 6/2013 Phó Trưởng khoa Tự nhiên, Trường CĐSP Nha Trang
5/2010 - 5/2015 Đảng ủy viên, bí thư chi bộ Tự Nhiên - Đảng Bộ Trường CĐSP Nha Trang
7/2013 - 10/2015 Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa Tự nhiên, Trường CĐSP Nha Trang
10/2013 - 6/2015 Học cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính, Trường CT tỉnh Khánh Hòa
5/2015 - 9/2015 Thường vụ Đảng ủy, Đảng bộ Trường CĐSP Nha Trang
10/2015 - 11/2019 Đảng ủy viên, Bí thư chi Bộ Phòng ban 2, Đảng bộ Trường Đại học Khánh Hòa, Trưởng Phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Khảo thí Trường Đại học Khánh Hòa
11/2019 - 12/2020 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa
8/2020 - nay Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.
12/2020 - nay Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

 

 
Tổng quan