Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  25/11/2019 09:31        

Tiến sĩ Phan Phiến - Phó Hiệu trưởng


Tiến sĩ PHAN PHIẾN
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

 a) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

  - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước các cơ quan lãnh đạo cấp trên và với cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên về công tác đào tạo; công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục;
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
  b) Phụ trách các đơn vị:
  - Các khoa chuyên môn: Khoa Du lịch, Khoa Sư phạm, Khoa Nghệ thuật, Khoa Lý luận cơ bản, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn.
  - Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí, Thư viện.

  Liên hệ:

  Email: phanphien@ukh.edu.vn
  Điện thoại: (0258) 3 525 840

 
Tổng quan