Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/11/2020 08:24        

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Khánh Hòa

 Chiều ngày 18 tháng 11 năm 2020, Tại Trường Đại học Khánh Hòa, Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Khánh Hòa đã được tổ chức.Tham dự Hội nghị có ông Văn Ngọc Sen – Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Tỉnh Khánh Hòa; Đại diện các Trường Đại học Khánh Hòa; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang; Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang; Trường Đại học Nha Trang và Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

 

Hình 1: PGS.TS Chu Đình Lộc – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa, Trưởng Khối thi đua chủ trì Hội nghị

 

Hội nghị đã thống nhất đăng ký Giao ước thi đua năm học 2020-2021 gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Nhiệm vụ chuyên môn

1.1. Công tác tuyển sinh

- Thực hiện đúng các quy chế tuyển sinh;

- Thực hiện từ 70% - 100% chỉ tiêu tuyển sinh. Riêng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang phấn đấu đạt 50% chỉ tiêu tuyển sinh.

1.2. Công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo

- Tiếp tục thực hiện các Nội dung Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8, Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường đường hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới các phương thức đánh giá kết quả học tập của HSSV theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học; đẩy mạnh việc hướng dẫn HSSV nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tế; chú trọng phát huy năng lực sáng tạo và kỹ năng thích ứng cho HSSV.

- Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tổ chức tốt các kỳ thi trong năm học, phấn đấu nâng cao tỷ lệ HSSV tốt nghiệp, tỷ lệ HSSV đạt khá giỏi, tỷ lệ HSSV có đạo đức tốt; có tập thể HSSV đạt thành tích cao trong phong trào thi đua học tập và rèn luyện; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ HSSV học yếu kém, vi phạm đạo đức. Xây dựng nhiều tập thể lớp “Học tập tốt, rèn luyện tốt”.

- Ngoài chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, các trường đẩy mạnh công tác liên kết nhằm đa dạng hóa và mở rộng các loại hình đào tạo trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đúng quy định và đáp ứng được yêu cầu xã hội, phù hợp với yêu cầu cải cách giáo dục và từng bước xã hội hóa giáo dục.

 - Đảm bảo đầy đủ chương trình và giáo trình đào tạo theo quy định; đẩy mạnh công tác biên soạn, rà soát, điều chỉnh và bổ sung giáo trình, tài liệu và bài giảng. Phấn đấu 100%  đơn vị của Khối có biên soạn giáo trình, tài liệu và bài giảng mới; đẩy mạnh công tác xây dựng, rà soát, điều chỉnh và bổ sung chương trình theo hướng phù hợp với năng lực người học, cập nhật tiến bộ của khoa học kỹ thuật và đáp ứng nhu cầu Kinh tế - Xã hội.

 - Phát triển hơn nữa hệ thống thư viện điện tử tại mỗi trường, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khai thác tài liệu, tài nguyên của CBVC, NLĐ và HSSV.

 - Trang bị thêm cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Cải tiến các thủ tục hành chính nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo.

1.3. Công tác nghiên cứu Khoa học, sáng kiến cải tiến

Hưởng ứng cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chủ động tăng cường công tác nghiên cứu khoa học – Sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật của địa phương và khu vực. Toàn Khối phấn đấu 100% đơn vị trong Khối có CBVC, NLĐ tham gia nghiên cứu khoa học, có sáng kiến cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm…

1.4. Công tác Hợp tác đối ngoại

Tăng cường phát triển công tác hợp tác đối ngoại (trong và ngoài nước) nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo, nghiên cứu đồng thời đáp ứng xu thế hội nhập. Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả với các đối tác, thiết lập thêm quan hệ hợp tác mới. Phấn đấu trong năm học 2020-2021, mỗi trường hàng năm đều có cử CBVC tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, Hội thảo ở nước ngoài hoặc nhận được sự giúp đỡ tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế.

1.5. Công tác Bồi dưỡng và đào tạo cán bộ

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên theo Nghị quyết TW 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” 

- Mỗi trường, phấn đấu có 100% CBGV đạt chuẩn theo quy định đặc thù của mỗi đơn vị, CBGV đi học sau đại học được nhà trường hỗ trợ kinh phí.

- Tiếp tục phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; chú trọng đổi mới tư duy nghiên cứu, giảng dạy, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, ứng dụng các công cụ hỗ trợ hiện đại trong giảng dạy.

1.6. Công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng

- Phấn đấu đảm bảo đủ số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn để triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng và khảo thí ở mỗi đơn vị.

- Tạo điều kiện cho các CBGV, NV tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về khảo thí, tự đánh giá, các khóa đào tạo kiểm định viên...

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng và triển khai thực hiện kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng ở đơn vị.

1.7. Công tác Học sinh, Sinh viên

- Tiếp tục phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hòa của việc gắn kết gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục; giữ mối liên hệ và kết hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương, với phụ huynh học sinh thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu và quyền lợi học tập của HSSV.

- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống lành mạnh cho HSSV theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện nhà trường “Xanh-Sạch-Đẹp”. Khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích và kỷ luật nghiêm minh cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật. Quan tâm thực sự đến đời sống vật chất và tinh thần cho HSSV. Có chính sách hỗ trợ kinh phí cho Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động.

- Quản lý tốt HSSV, tăng cường các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ HSSV yếu kém và bỏ học, tăng tỷ lệ HSSV khá, giỏi.

2. Xây dựng đơn vị vững mạnh

2.1. Thi đua phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động toàn thể CBVC, NLĐ nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Phấn đấu xây dựng đơn vị không có tiêu cực, tham nhũng hoặc vi phạm đạo đức phải xử lý kỷ luật.

- Thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ của mỗi đơn vị và các chế độ tài chính khác theo đúng quy định, hướng dẫn của Nhà nước.

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo nhanh, gọn, kịp thời, tránh nhũng nhiễu, cửa quyền trong thực thi nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc.

2.2. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

- Duy trì và thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường, các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC, NLĐ và HSSV.

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 8 khóa XI của Đảng “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Tiếp tục duy trì ngày pháp luật, tuần sinh hoạt công dân, tổ chức các buổi nói chuyện về tình hình thời sự, chính trị, an ninh quốc phòng,…

- Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ thông qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có). Thực hiện thăm dò, đánh giá chất lượng CBVC trong công tác giảng dạy và học tập trước khi bố trí, đề bạt, bổ nhiệm và quy hoạch đội ngũ.

- Thực hiện đầy đủ chủ trương đóng góp xây dựng các loại quỹ và công tác xã hội từ thiện. Tăng cường công tác cải thiện đời sống tinh thần và vật chất cho CBVC,NLĐ và HSSV của trường bằng hình thức mở rộng các hoạt động chuyên môn, dịch vụ, đảm bảo nguồn thu nhập tăng thêm cho CBVC, NLĐ ít nhất bằng mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

- Tiếp tục tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền Luật Thi đua Khen thưởng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng cho CBVC, NLĐ ở đơn vị;

- Tiếp tục thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

- Thực hiện tốt công tác phát hiện, xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến; Có biện pháp, giải pháp, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình.

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 theo Kế hoạch số 6739/KH-UBND ngày 10/7/ 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

- Tổ chức tốt phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Phục vụ tốt” trên cơ sở cụ thể hóa nội dung cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 vượt trội so với năm học trước.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

II. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng phấn đấu trong năm học 2020–2021

- 100% Các trường thành viên trong Khối phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- 100% Các trường thành viên trong Khối phấn đấu đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”.

- 100% Đảng bộ (Chi bộ) các trường thành viên phấn đấu đạt “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ ” trở lên.

- 100% Công đoàn cơ sở các trường thành viên phấn đấu đạt danh hiệu “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- 100% Đoàn Thanh niên các trường thành viên phấn đấu đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” .

- 100% Hội Sinh viên các trường thành viên (trường có Hội Sinh viên) phấn đấu đạt danh hiệu  “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” .

Hình 2: Đại diện các Trường Đại học, Cao đẳng đóng góp ý kiến thảo luận hội nghị

 

Cũng tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua, Hội nghị cũng đã tổ chức trao cờ thi đua trường Đại học Nha Trang – Đơn vị dẫn đầu khối thi đua, bằng khen cho đơn vị đạt danh hiệu năm học 2019-2020.

 

Hình 3: Ông Văn Ngọc Sen – Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Tỉnh Khánh Hòa

trao cờ thi đua, bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích trong năm học 2019-2020

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

 

 

Tin bài: Phòng TT và HTQT

 
Bài viết liên quan
Kỳ họp thứ ba Hội đồng trường Trường Đại học Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội nghị thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025
Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức Lễ công nhận Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025
Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020)
Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức và người lao động năm học 2020-2021
Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường Đại học Khánh Hoà nhiệm kỳ 2020 - 2025
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa vào Học bạ (đợt 1)
Lãnh đạo ĐH Kinh tế tiếp và làm việc với Trường ĐH Khánh Hòa
Chương trình Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2020 tại Trường Đại học Khánh Hòa
Chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến 2020
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa
Kết quả Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2019 - 2020
Kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKH của CBGV năm học 2019-2020
Tổng quan