Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Lý luận cơ bản ❯ Chi tiết
       
  10/09/2020 08:40        

Chức năng - Nhiệm vụ Khoa Lý luận cơ bản

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Lý luận cơ bản

1. Chức năng

Khoa Lý luận cơ bản (LLCB) là đơn vị đào tạo trực thuộc Nhà trường, trực tiếp tổ chức thực hiện đào tạo các môn học thuộc khối kiến thức Lý luận chính trị và Tâm lý giáo dục cho tất cả các hệ đào tạo và các hình thức đào tạo của Nhà trường theo chương trình của Bộ Giáo dục – đào tạo. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với các học phần được giao.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác Đào tạo

Khoa quản lý hoạt động dạy và học đối với các học phần do Khoa phụ trách. Tham gia biên soạn và đánh giá các chương trình đào tạo của Khoa và theo sự phân công của nhà trường. Quản lý giảng viên, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần liên quan bảo đảm tính thống nhất; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển chung của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức các hoạt động: nghiệp vụ nghề nghiệp cho người học của Khoa, giúp người học có kiến thức thực tế về ngành nghề được đào tạo, gắn kết với các cơ sở sử dụng lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

b. Công tác Nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học là điểm mạnh của Khoa. Hàng năm, nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa chủ trì và tham gia đề tài cấp Trường, cấp tỉnh. Có nhiều công trình khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, sách chuyên khảo; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm theo kế hoạch chung của Nhà trường.

c. Quản lí và phát triển đội ngũ: 

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và sinh viên. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động của Khoa. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định, quy chế của Nhà trường.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác

Tham mưu cho Đảng ủy, BGH về công tác chính trị tư tưởng, tư vấn tâm lý trong Trường, tham gia triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên, giảng viên, SV toàn trường.

Khoa LLCB tự hào đã xây dựng được đội ngũ giảng viên với năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học, có bề dày kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề. Việc cập nhật kiến thức chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn lý luận theo định hướng phát triển năng lực tiếp tục là nhiệm vụ của giảng viên Khoa LLCB./.

 

 
Khoa Lý luận Cơ bản