Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Lý luận cơ bản ❯ Chi tiết
       
  31/03/2020 16:54        

Đội ngũ giảng viên

Trong giảng dạy chuyên môn, Khoa Lý luận cơ bản có 21 cán bộ - giảng viên (04 tiến sĩ, 03 NCS, 13 thạc sĩ, 01 giáo vụ khoa).
Giảng viên của Khoa luôn chủ động cập nhật bổ sung nội dung và đổi mới phương pháp giảng dạy gắn lý thuyết, khoa học chuyên môn với thực tiễn xã hội, phù hợp với đặc trưng của từng lĩnh vực ngành. Đào tạo, giới thiệu, hướng dẫn những kiến thức, tri thức mới nhất ở từng lĩnh vực nghề nghiệp đối với sinh viên.

Ảnh 1: Giảng viên khoa Lý luận cơ bản

Ảnh 2: Bên trái Tổ Lý luận chính trị, Bên phải trên: Tổ Tâm lý giáo dục, Bên phải dưới: Tổ Giáo dục thể chất

 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CƠ BẢN

 

Tổ Giáo dục chính trị

Học vị - Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Trần Thị Yên Ninh

Tiến sĩ - Trưởng khoa

tranthiyenninh@ukh.edu.vn

2

Vũ Thị Kim Oanh

Tiến sĩ - Tổ trưởng bộ môn

vuthikimoanh@ukh.edu.vn

3

Võ Văn Dũng

Tiến sĩ - Giảng viên

vovandung@ukh.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hương

Thạc sĩ - Giảng viên

nguyenthihuong73@ukh.edu.vn

5

Lưu Mai Hoa

Tiến sĩ - Giảng viên

maihoa3979@gmail.com

6

Đỗ Thị Hà

Thạc sĩ - Giảng viên

dothiha@ukh.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thảo Tiên

Thạc sĩ - Giảng viên

nguyenthithaotien@ukh.edu.vn

8

Trịnh Thị Thoa

Thạc sĩ - Giảng viên

trinhthithoa@ukh.edu.vn

9

Nguyễn Hữu Anh

Thạc sĩ - Giảng viên

nguyenhuuanh@ukh.edu.vn

Tổ Tâm lý - Giáo dục

Học vị - Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Thị Vân Anh

Thạc sĩ - Tổ trưởng bộ môn

nguyenthivananh77@ukh.edu.vn

2

Ngô Thế Lâm

Thạc sĩ - Giảng viên

ngothelam@ukh.edu.vn

3

Huỳnh Thị Bích Thuộc

Thạc sĩ - Giảng viên

huynhthibichthuoc@ukh.edu.vn

4

Võ Hoàng Nam

Thạc sĩ - Giảng viên

vohoangnam@ukh.edu.vn

5

Thái Nguyên Hoàng Giang

Thạc sĩ - Giảng viên

thainguyenhoanggiang@ukh.edu.vn

6

Lâm Thị Loan

NCS - Giảng viên

NCS nước ngoài

Tổ Thể dục - Công tác đội

Học vị - Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Hữu Tường

Thạc sĩ - Tổ trưởng bộ môn

nguyenhuutuong@ukh.edu.vn

2

Nguyễn Anh Tú

Thạc sĩ - Giảng viên

nguyenanhtu@ukh.edu.vn

3

Lê Quang Chung

NCS - Giảng viên

lequangchung@ukh.edu.vn

4

Lưu Phan Xuân Hoàng

Thạc sĩ - Giảng viên

luuphanxuanhoang@ukh.edu.vn

5

Nguyễn Ngọc Nguyên Vỹ

NCS - Giảng viên

NCS nước ngoài

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Cử nhân - Giáo vụ khoa

nguyenthivananh76@ukh.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 
Khoa Lý luận Cơ bản