Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Lý luận cơ bản ❯ Chi tiết
       
  16/10/2021 15:30        

Đội ngũ giảng viên

Trong giảng dạy chuyên môn, Khoa Lý luận cơ bản có 19 cán bộ - giảng viên (03 tiến sĩ, 02 NCS, 14 thạc sĩ, 01 giáo vụ khoa).
Giảng viên của Khoa luôn chủ động cập nhật bổ sung nội dung và đổi mới phương pháp giảng dạy gắn lý thuyết, khoa học chuyên môn với thực tiễn xã hội, phù hợp với đặc trưng của từng lĩnh vực ngành. Đào tạo, giới thiệu, hướng dẫn những kiến thức, tri thức mới nhất ở từng lĩnh vực nghề nghiệp đối với sinh viên.

Ảnh 1: Giảng viên khoa Lý luận cơ bản

Ảnh 2: Bên trái Tổ Lý luận chính trị, Bên phải trên: Tổ Tâm lý giáo dục, Bên phải dưới: Tổ Thể dục - CT Đội

DANH SÁCH  GIẢNG VIÊN CƠ HỮU VÀ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG KHOA LÝ LUẬN CƠ BẢN

 

TỔ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Học vị - Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Trần Thị Yên Ninh

Tiến sĩ - Trưởng khoa

tranthiyenninh@ukh.edu.vn

2

Vũ Thị Kim Oanh

Tiến sĩ - Tổ trưởng bộ môn

vuthikimoanh@ukh.edu.vn

3

Nguyễn Thị Hương

Thạc sĩ - Giảng viên

nguyenthihuong73@ukh.edu.vn

4

Đỗ Thị Hà

Thạc sĩ - Giảng viên

dothiha@ukh.edu.vn

5

Nguyễn Thị Thảo Tiên

Thạc sĩ - Giảng viên

nguyenthithaotien@ukh.edu.vn

6

Trịnh Thị Thoa

Thạc sĩ - Giảng viên

trinhthithoa@ukh.edu.vn

7

Nguyễn Hữu Anh

Thạc sĩ - Giảng viên

nguyenhuuanh@ukh.edu.vn

TỔ TÂM LÝ - GIÁO DỤC

Học vị - Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Thị Minh Huyền

Thạc sĩ - Phó trưởng khoa

nguyenthiminhhuyen@ukh.edu.vn

2

Nguyễn Thị Vân Anh

Thạc sĩ - Tổ trưởng bộ môn

nguyenthivananh77@ukh.edu.vn

3

Ngô Thế Lâm

Thạc sĩ - Giảng viên

ngothelam@ukh.edu.vn

4

Huỳnh Thị Bích Thuộc

Thạc sĩ - Giảng viên

huynhthibichthuoc@ukh.edu.vn

5

Võ Hoàng Nam

Thạc sĩ - Giảng viên

vohoangnam@ukh.edu.vn

6

Thái Nguyên Hoàng Giang

Thạc sĩ - Giảng viên

thainguyenhoanggiang@ukh.edu.vn

7

Lâm Thị Loan

NCS - Giảng viên

NCS nước ngoài

TỔ THỂ DỤC - CÔNG TÁC ĐỘI

Học vị - Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Hữu Tường

Thạc sĩ - Tổ trưởng bộ môn

nguyenhuutuong@ukh.edu.vn

2

Lê Quang Chung

NCS - Giảng viên

lequangchung@ukh.edu.vn

3

Lưu Phan Xuân Hoàng

Thạc sĩ - Giảng viên

luuphanxuanhoang@ukh.edu.vn

4

Nguyễn Ngọc Nguyên Vỹ

NCS - Giảng viên

nguyenngocnguyenvy@ukh.edu.vn

5

Nguyễn Thị Vân Anh

Cử nhân - Giáo vụ khoa

nguyenthivananh76@ukh.edu.vn

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

Học vị - Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Chu Đình Lộc

PGS.TS - Phó Hiệu trưởng

chudinhloc@ukh.edu.vn

2

Võ Văn Dũng

Tiến sĩ - PT Phòng QLKH

vovandung@ukh.edu.vn

3

Nguyễn Thị Kim Hoa

Thạc sĩ - Phó TP.TC-HC

nguyenthikimhoa@ukh.edu.vn

4

Lê Minh Phong

Thạc sĩ - Phó TP. TT&HTQT

leminhphong@ukh.edu.vn

5

Nguyễn Thị Minh Huyền

Thạc sĩ - Phó TP QLĐT&KT

nguyenthiminhhuyen@ukh.edu.vn

6

Nguyễn Thị Hồng Cúc

Tiến sĩ - Giảng viên KN

nguyenthihongcuc@ukh.edu.vn

7

Từ Thị Hường

Thạc sĩ - Giảng viên KN

tuthihuong@ukh.edu.vn

 

 

 

 
Khoa Lý luận Cơ bản