Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/07/2022 19:19        

Các văn bản tuyên truyền cải cách hành chính

 

STT

Số ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung văn bản

Xem

1

4782/QĐ-UBND

23/12/2021

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2022

Xem

2

107/QĐ-UBND

11/01/2022

Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2021

Xem

3

503/KH-UBND

14/01/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022

Xem

4

223/QĐ-UBND

20/01/2022

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Xem

5

286/QĐ-UBND

26/01/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2022

Xem

6

03/CT-UBND

27/01/2022

Chỉ thị về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hoà năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Xem

7

11/NQ-CP

30/01/2022

Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình

Xem

8

1260/KH-UBND

15/02/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022

Xem

9

531/QĐ-UBND

21/02/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Xem

10

42/BC-ĐHKH

09/3/2022

Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2021

Xem

11

2197/KH-UBND

16/3/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2022

Xem

12

755/QĐ-UBND

22/3/2022

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hoà

Xem

13

123/TB-UBND

29/3/2022

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2022

Xem

14

835/BC-SNV

05/4/2022

Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính quý I/2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Xem

15

3192/KH-UBND

12/4/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022

Xem

16

1165/QĐ-UBND

29/4/2022

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Xem

17

4098/KH-UBND

10/5/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022

Xem

18

1319/BC-SNV

19/5/2022

Báo cáo kết quả Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Khánh Hoà

Xem

19

5478/KH-UBND

16/6/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2022

Xem

20

1629/BC-SNV

17/6/2022

Báo cáo chỉ số cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2021 do Bộ Nội vụ công bố

Xem

21

1632/BC-SNV

17/6/2022

Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm (Kỳ thống kê từ ngày 15/12/2021 đến 14/6/2022)

Xem

22

5525/KH-UBND

17/6/2022

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Xem

23

2079/SKHĐT-XTĐT

20/6/2022

V/v Báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hoà

Xem

24

1690/STTTT-CNTTBCVT

21/6/2022

V/v báo cáo các nội dung liên quan đến Chỉ số ICT Index và DTI

Xem

25

04/2022/NQ-HĐND

30/6/2022

Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Xem

26

30/NQ-HĐND

30/6/2022

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021 - 2025

Xem

 

Xuân Phương. Phòng HC-QTTB

 
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị