Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  21/07/2022 21:58        

CÁC VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ

 

STT

Số ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung văn bản

Xem

 1.  

1184/QĐ-ĐHKH

31/12/2021

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Trường Đại học Khánh Hoà giai đoạn 2021 - 2030

Xem

 1.  

55/QĐ-ĐHKH

19/01/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 Trường Đại học Khánh Hoà 

Xem

 1.  

36/KH-ĐHKH

19/01/2022

Kế hoạch Khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách hành chính năm 2021 và nâng cao chỉ số hài lòng năm 2022

Xem

 1.  

61/KH-ĐHKH

21/01/2022

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Xem

 1.  

64/BC-ĐHKH

29/01/2022

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022

Xem

 1.  

111/KH-ĐHKH

22/02/2022

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

Xem

 1.  

129/BC-ĐHKH

03/3/2022

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022

Xem

 1.  

156/BC-ĐHKH

14/03/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022

Xem

 1.  

197/BC-ĐHKH

25/3/2022

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2022

Xem

 1.  

222/QĐ-ĐHKH

25/3/2022

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Xem

 1.  

208/KH-ĐHKH

30/3/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hoà

Xem

 1.  

280/BC-ĐHKH

25/4/2022

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022

Xem

 1.  

424/QĐ-ĐHKH

25/5/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030

Xem

 1.  

425/QĐ-ĐHKH

25/5/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 của Trường Đại học Khánh Hoà 

Xem

 1.  

364/BC-ĐHKH

30/5/2022

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022

Xem

 1.  

451/QĐ-ĐHKH

06/6/2022

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Xem

 1.  

413/KH-ĐHKH

10/06/2022

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị năm 2022

Xem

 1.  

417/BC-ĐHKH

14/06/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Xem

 1.  

467/BC-ĐHKH

27/6/2022

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2022

Xem

 1.  

476/ĐHKH

29/06/2022

Về việc tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Xem

 1.  

487/KH-ĐHKH

06/7/2022

Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030

Xem

 1.  

508/KH-ĐHKH

14/7/2022

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Trường Đại học Khánh Hoà 

Xem

Xuân Phương. Phòng HC-QTTB

 

 
Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị