Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  27/05/2022 23:12        

THỜI GIAN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022

THỜI GIAN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

NĂM HỌC 2021

1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

 Thời gian: 9h00, sáng thứ 3, ngày 31/5/2022, phòng Meeting Room

    - Tên đề tài: Văn hoá ẩm thực trong sự phát triển du lịch ở tỉnh  Khánh Hoà   

    - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hồng Quân Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K5

    - Thành viên đề tài:

    Nguyễn Anh Mỹ Ny              Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K5

      Huỳnh Thanh Quang             Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K5

      Lưu Minh Hòa                       Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K5

    - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Ngọc Giang

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Nguyễn Thị Bé

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lê Nữ Như Quỳnh

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Nguyễn Thị Nga

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

   

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Thời gian: 15 giờ chiều thứ 2 ngày 30/5/2022, phòng Meeting Room

   - Tên đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa.

   - Chủ nhiệm đề tài: Phan Mỹ Duyên    Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K5

   - Thành viên đề tài:

    Thái Dương Ngọc Hà                Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K5

    Huỳnh Hoàng Khánh Vy    Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K5

    Huỳnh Thị Diễm Mi           Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K5

    Phan Thị Mỹ Nhung           Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K5

- Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Ngọc Giang

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

TS. Phan Thúy Hằng

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Tăng Thị Nguyệt Nga

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Nguyễn Thị Nga

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

    

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

  - Thời gian: 7 giờ 30 ngày 2/6/2022 (sáng thứ 5)  P. Meeting room

- Tên đề tài: Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa thông qua phim lịch sử.

- Chủ nhiệm đề tài: Âu Mậu Nhân    Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K4

- Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Kim Hằng

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Trương Văn Phượng

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lê Thị Phương

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

 

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

   - Thời gian: 7 giờ 30 ngày 3/6/2022 (sáng thứ 6) P. Meeting room

- Tên đề tài: Lịch sử quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa Việt - Chăm trên đất Khánh Hòa (1653 -2013).

- Chủ nhiệm đề tài: Trần Gia Hân   Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K4

- Thành viên đề tài:

            Lê Phan Minh Trang                Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K4

                       Phan Diệp Tiểu Uyên                Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K4

- Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Kim Hằng

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lê Thị Phương

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Vũ Ngọc Giang

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

 

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

 - Thời gian: 9h00, 3/6/2022 (sáng thứ 6)  P. Meeting room

 - Tên đề tài: Tác động của mạng xã hội đến việc học tập của sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khánh Hoà.

   - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Thùy Trang Lớp: Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) K5

   - Thành viên đề tài:

           Phạm Thị Huyền Trân             Lớp: Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) K5

                      Nguyễn Đức Hoàng Mai          Lớp: Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) K5

  - Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Thị Thanh Diệu

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Nguyễn Thị Kim Hằng

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lê Thị Phương

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Huỳnh Thị Bích Phụng

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

 

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thời gian: 7h30, 3/06/2022 (sáng thứ 6). Văn phòng khoa KHXH NV

- Tên đề tài: Thực trạng tiếp cận thông tin báo chí qua phương tiện truyền thông xã hội của sinh viên ngành Văn học  (Văn học - Báo chí, truyền thông), Trường Đại học Khánh Hoà.

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Kim Ngân  Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K4

 - Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Thị Thanh Diệu

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Chu Thị Lộc An

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Huỳnh Thị Bích Phụng

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Đào Mộng Uyển

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

 

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thời gian: 8h, sáng thứ 4, ngày 01/6/2022,phòng Meeting Room

 - Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Trường Đại học Khánh Hoà.

- Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Hằng      Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K5

- Thành viên đề tài:

         Hoàng Ngọc Thủy Tiên     Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K5

         Phạm Thị Minh Thuyết     Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K5

- Giảng viên hướng dẫn: ThS. Tăng Thị Nguyệt Nga

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

TS. Phan Thúy Hằng

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lê Nữ Như Quỳnh

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Trần Thị Kim Thu

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

 

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thời gian: 8h ngày 27/05/2022 - Văn phòng Khoa KHXH&NV

- Tên đề tài: Hoạt động truyền thông địa phương trong việc quảng bá du lịch tỉnh Khánh Hòa sau đại dịch Covid-19.

- Chủ nhiệm đề tài: Lê Đình Trí         Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K4

- Thành viên đề tài:

Hoàng Viết Tuấn                      Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K4

Nguyễn Thị Huyền Trang         Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K4

Nguyễn Thanh Mỹ Vân            Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K4

  - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Kim Thu

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

TS. Bùi Thị Thanh Diệu

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Đào Mộng Uyển

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

    

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

   - Thời gian: 7h30 sáng thứ 2 ngày 30/5,  phòng Meeting Room

  - Tên đề tài: Văn hóa biển trong sự phát triển du lịch ở tỉnh Khánh Hòa.

  - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tuấn Huy        Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K4

  - Thành viên đề tài:  Nguyễn Thanh Hưng  Lớp: Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) K4

  - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Nga

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Trần Thị Kim Thu

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Tăng Thị Nguyệt Nga

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Vũ Ngọc Giang

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

 

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

 - Thời gian: 7h30, sáng thứ 3, ngày 31/5/2022, phòng Meeting Room

 - Tên đề tài: Văn hóa ứng xử của người dân Thành phố Nha Trang trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

- Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Vũ Anh Thư       Lớp: Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) K5

 - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Nga

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Chu Thị Lộc An

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lê Nữ Như Quỳnh

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Nguyễn Thị Bé

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

 

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

  - Thời gian: 7h30, 26/05/2022, Phòng  Meeting Room

 - Tên đề tài: Vai trò của Phật giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Nha Trang hiện nay.

 - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Kế Hát  Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K4

 - Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Văn Dũng

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Lê Minh Phong

Phòng TT &QHQT

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Thị Kim Hằng

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Nguyễn Thị Thảo Tiên

Khoa Lí luận Cơ bản

Uỷ viên (Phản biện)

 

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

 - Thời gian: 9h30, 26/05/2022, Phòng  Meeting Room

 - Tên đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa ứng xử và ý nghĩa đối với sinh viên ngành Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông), Trường Đại học Khánh Hòa.

 - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thục Quyên  Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K4

 - Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Văn Dũng

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Lê Minh Phong

Phòng TT &QHQT

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Thị Kim Hằng

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Nguyễn Thị Thảo Tiên

Khoa Lí luận Cơ bản

Uỷ viên (Phản biện)

 

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

 - Thời gian: 7h30 ngày 26/5/2022 (sáng thứ 5) Văn phòng khoa KHXH NV

- Tên đề tài: Báo Truyền hình Khánh Hoà trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Chủ nhiệm đề tài: Ngô Khánh Nguyên  Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K4

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Thúy Hằng

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

TS. Bùi Thị Thanh Diệu

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lê Thị Phương

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

 

 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài

 - Thời gian: 9h30, sáng thứ 2, ngày 30/5/2022, phòng Meeting Room

- Tên đề tài: Văn hóa giao tiếp trên mạng xã hội của sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa.

- Chủ nhiệm đề tài: Tô Thị Khánh Trang  Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K4

- Thành viên đề tài:

           Lê Nguyễn Thanh Tâm     Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K4

           Hoàng Thị Trúc Linh        Lớp: Văn  học (Văn học  – Báo chí, truyền thông) K4

- Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Bé

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

TS. Phan Thúy Hằng

Khoa KHXH&NV

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lê Nữ Như Quỳnh

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Tăng Thị Nguyệt Nga

Khoa KHXH&NV

Uỷ viên (Phản biện)

 

15. Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Thời gian: 7h30, sáng thứ 7, ngày 28/5/2022, phòng D202

  - Tên đề tài: Đánh giá nhận thức kỹ năng nghề của sinh viên Du lịch Trường Đại học Khánh Hòa.

  - Chủ nhiệm đề tài: Kiều Phương Uyên           Lớp: ĐH QTDV DL&LH K4A

  - Thành viên đề tài: Nguyễn Thị Mỹ Ngân      Lớp: ĐH QTDV DL&LH K4A

  - Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Hồng Liêm

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Phạm Quốc Tuấn

Khoa Du lịch

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lê Hoàng Thị Ngân Hà

Khoa Du lịch

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS.Phạm Thị Hương Giang

Khoa Du lịch

Uỷ viên (Phản biện)

 

16. Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Thời gian: 7h30, sáng thứ 7, ngày 28/5/2022, phòng D203

- Tên đề tài: Mô hình kinh tế chia sẻ trong kinh doanh lưu trú tại Khánh Hòa: thực trạng và giải pháp.

 - Chủ nhiệm đề tài: Lê Nguyên Nhật                        Lớp: ĐH QTKD KS-NH K5A

 - Thành viên đề tài: Nguyễn Thị Thiệt                     Lớp: ĐH QTKD KS-NH K5A

                                 Lê Yến Vy                                 Lớp: ĐH QTKD KS-NH K5A

                                 Nguyễn Thị Xuân Mai   Lớp: ĐH QTKD KS-NH K5A

    - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thị Hải Yến

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Nguyễn Hữu Thái Thịnh

Khoa Du lịch

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Thị An 

Khoa Du lịch

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Phí Hải Long

Khoa Du lịch

Uỷ viên (Phản biện)

 

17. Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Thời gian: 9h00, sáng thứ 7, ngày 28/5/2022, phòng D202

- Tên đề tài: Nâng cao kỹ năng tự học của sinh viên khoa Du lịch trường Đại học Khánh Hòa.

    - Chủ nhiệm đề tài: Lê Trường Phước                   Lớp: ĐH QTKD KS-NH K4G

- Thành viên đề tài:

                                    Bùi Trần Trúc Linh                Lớp: ĐH QTKD KS-NH K4G

                                    Trần Như Bích                        Lớp: ĐH QTKD KS-NH K4G

                                    Huỳnh Thị Mỹ Duyên             Lớp: ĐH QTKD KS-NH K4G

 - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Thái Thịnh

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Ngô Thị Như Thùy

Khoa Du lịch

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Trương Thị Quốc Ánh

Khoa Du lịch

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Phạm Thị Nhung 

Khoa Du lịch

Uỷ viên (Phản biện)

 

18. Hội đồng nghiệm thu đề tài

  - Thời gian: 7h30, sáng thứ 7, ngày 28/5/2022, phòng D204

  - Tên đề tài: Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đi du lịch trong nước của giới trẻ tại Nha Trang sau dịch Covid-19.

  - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Nhật Cường    Lớp: ĐH QTKD KS-NH K5D

  - Thành viên đề tài: Trần Võ Nhật Long      Lớp: ĐH QTKD KS-NH K5D

  - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Thị Bạch Yến

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Phan Thị Hải Yến

Khoa Du lịch

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Trương Thị Quốc Ánh

Khoa Du lịch

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Trương Thị Xuân Nhi

Khoa Du lịch

Uỷ viên (Phản biện)

 

19. Hội đồng nghiệm thu đề tài

 - Thời gian: 7h30, sáng thứ 7, ngày 28/5/2022, phòng D201

 - Tên đề tài: Ứng dụng phần mềm Microsoft Powerpoint trong môn Tuyến điểm du lịch của sinh viên trường Đại học Khánh Hòa.

  - Chủ nhiệm đề tài: Trần Nguyễn Hương Ly           Lớp: ĐH VNH (HDDL) K4

  - Thành viên đề tài:

                                    Đặng Phước Hà Trâm             Lớp: ĐH VNH (HDDL) K4

                                    Võ Ngọc Hoài                         Lớp: ĐH VNH (HDDL) K4

                                    Phạm Ngọc Thành                  Lớp: ĐH VNH (HDDL) K4

    - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Phương Quyên

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Đậu Minh Đức

Khoa Du lịch

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lại Cẩm Chiêu

Khoa Du lịch

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà

Khoa Du lịch

Uỷ viên (Phản biện)

 

20. Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Thời gian: 8h00, sáng thứ 6, ngày 03/6/2022, phòng Meeting Room

- Tên đề tài: Kỹ năng thuyết trình của sinh viên Sư phạm Trường Đại học Khánh Hòa

- Chủ nhiệm đề tài:  Dư Thị Thùy Linh                                    Lớp: SP vật lý K5

- Thành viên đề tài: Lê Mai Huỳnh Nhất Sinh                      Lớp: SP vật lý K5

 Nguyễn Phan Huyền TrânLớp: SP vật lý K5

- Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Huỳnh Thị Bích Thuộc

Khoa Lý luận cơ bản

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Thái Nguyên Hoàng Giang

Khoa Lý luận cơ bản

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Ngô Thế Lâm

Khoa Lý luận cơ bản

Uỷ viên (phản biện)

 

21. Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Thời gian: 8h00, sáng thứ 6, ngày 03/6/2022, phòng 206B

- Tên đề tài: Một số bài toán thực tế thường gặp trong dạy và học phương trình lớp 8, 9

    - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thủy Tiên                 Lớp: SP Toán K4

    - Thành viên đề tài: Phạm Thị Minh Thùy                        Lớp: SP Toán K4

      Nguyễn Thị Mỹ Quí                     Lớp: SP Toán K4

    - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Trúc Diễm

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

PGS.TS. Lê Thị Phương Ngọc

Khoa Sư phạm

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Hoàng Thị Nguyệt

Khoa Sư phạm

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Trần Thế Anh

Khoa Sư phạm

Uỷ viên (phản biện)

 

22. Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Thời gian: 8h45, sáng thứ 6, ngày 03/6/2022, phòng 206B

- Tên đề tài: Tiếp cận bài toán tìm đường đi tối ưu bằng giải thuật di truyền và thực nghiệm trên Google Maps

 - Chủ nhiệm đề tài: Đặng Việt Tỉnh                         Lớp: SP Toán K5

 - Thành viên đề tài: Nguyễn Xuân Nghiệp               Lớp: SP Toán K5

 - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thế Anh

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

PGS.TS. Lê Thị Phương Ngọc

Khoa Sư phạm

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Hoàng Thị Nguyệt

Khoa Sư phạm

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Đoàn Huỳnh Cẩm Duyên

Trung tâm CNTT & Mỹ thuật ứng dụng

Uỷ viên (Phản biện)

 

23. Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Thời gian: 9h30, sáng thứ 6, ngày 03/6/2022, phòng 206B

- Tên đề tài: Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải một số bài toán sơ cấp trong chương trình THPT

- Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Thương                       Lớp: SP Toán K5

- Thành viên đề tài:

Nguyễn Thị Thùy Duyên                 Lớp: SP Toán K5

Trần Công Duy                                 Lớp: SP Toán K5

- Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Nguyệt

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

PGS.TS. Lê Thị Phương Ngọc

Khoa Sư phạm

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lưu Xuân Thắng

Khoa Sư phạm

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Phạm Thị Trúc Diễm

Khoa Sư phạm

Uỷ viên (Phản biện)

 

24. Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Thời gian: 10h15, sáng thứ 6, ngày 03/6/2022, phòng 206B

- Tên đề tài: Nâng cao chất lượng và hỗ trợ quá trình dạy học môn Toán lớp 6 thông qua phương pháp trò chơi

- Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Thị Như              Lớp: SP Toán K5

- Thành viên đề tài: Hoàng Diệu Linh                       Lớp: SP Toán K5

- Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Phương Ngọc

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Trần Thế Anh

Khoa Sư phạm

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Phạm Thị Trúc Diễm

Khoa Sư phạm

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Hoàng Thị Nguyệt

Khoa Sư phạm

Uỷ viên (Phản biện)

 

25. Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Thời gian: 9h00, sáng thứ 6, ngày 03/6/2022, phòng Meeting Room

        - Tên đề tài: Cảm thức thẩm mỹ trong thần thoại Hy Lạp

   - Chủ nhiệm đề tài: Phạm Tú Nhi                           Lớp: SP Ngữ văn K5

   - Thành viên đề tài: Đặng Nguyễn Hồng Anh        Lớp: SP Ngữ văn K5

   - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thị Thùy Nhung

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

Khoa Sư phạm

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Thị Tình

Khoa Sư phạm

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Bùi Thị Như Phượng

Khoa Sư phạm

Uỷ viên (Phản biện)

 

26. Hội đồng nghiệm thu đề tài

- Thời gian: 10h00, sáng thứ 6, ngày 03/6/2022, phòng Meeting Room

- Tên đề tài: Giọng điệu nghệ thuật trong tập thơ “Đất nở hoa” của Huy Cận

 - Chủ nhiệm đề tài: Phan Vũ Khánh                         Lớp: SP Ngữ văn K5

 - Giảng viên hướng dẫn: ThS. Bùi Thị Như Phượng

 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC DANH

1

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

Khoa Sư phạm

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Phan Thị Thùy Nhung

Khoa Sư phạm

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Nguyễn Thị Tình

Khoa Sư phạm

Uỷ viên (Phản biện)

 

27. Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thời gian: 8h, sáng thứ 5, ngày 26/5/2022 phòng 201B

- Tên đề tài:Một số lí do và đề xuất công cụ hỗ trợ cho phương pháp luyện phát âm dựa trên bảng phiên âm quốc tế (IPA -  International Phonetic Alphabet).

- Chủ nhiệm đề tài: Chu Thị Kim Chi             Lớp: Trung Anh K45

- Giảng viên hướng dẫn: Ths. Phạm Thị Hồng Nhã

TT

HỌ VÀ

TÊN

Đơn vị

CHỨC DANH

1

ThS. Đỗ Thị Bích

Liên

Khoa Ngoại ngữ

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Lê Hồng

Khánh

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Nguyễn Thị Thu

Trâm

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Phản biện)

 

28. Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thời gian: 15h, chiều thứ 5, ngày 26/5/2022 văn phòng khoa Ngoại ngữ

- Tên đề tài:“So sánh sáu nhóm liên từ trong Tiếng Anh và Tiếng Việt ”

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Anh Khoa              Lớp: NNA K4B

- Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Hải Châu

TT

HỌ VÀ

TÊN

Đơn vị

CHỨC DANH

1

TS. Võ Tú 

Phương

Khoa Ngoại ngữ

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Thị Anh  

Chi

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Bùi Thi Khánh 

Vy

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Phản biện)

 

 

29. Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thời gian 8h, sáng thứ 2, ngày 30/5/2022, phòng 201B

- Tên đề tài:  “Thực trạng sử dụng kỹ năng làm việc nhóm trong quá trình học Tiếng Anh của sinh viên năm 3 lớp Ngôn ngữ Anh C khóa 4, trường Đại học Khánh Hòa và một số giải pháp đề xuất.”

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ánh VyLớp: NNA K4C

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Tú Phương

TT

HỌ VÀ

TÊN

Đơn vị

CHỨC DANH

1

TS. Trần Thị Ái

Hoa

Khoa Ngoại ngữ

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Văn

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Nguyễn Phương

Thúy

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Phản biện)

 

30. Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thời gian: 9h, sáng thứ 2, ngày 30/5/2022, phòng 201B

- Tên đề tài:  “Tìm hiểu từ vay mượn Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Tiếng Hi Lạp và Tiếng Latin trong Tiếng Anh và lợi ích của việc học những từ vay mượn này trong
việc phát triển kĩ năng đọc hiểu các văn bản khoa học.”

-  Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Đoan Trang             Lớp: NNA K4B

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Tú Phương

TT

HỌ VÀ

TÊN

Đơn vị

CHỨC DANH

1

TS. Trần Thị Ái

Hoa

Khoa Ngoại ngữ

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Văn

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Nguyễn Phương

Thúy

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Phản biện)

 

31. Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thời gian 14h, chiều thứ 6, ngày 27/5/2022, phòng 201D

- Tên đề tàiNghiên cứu từ vay mượn tiếng Pháp trong tiếng Anh và lợi ích của nghiên cứu này đối với việc học từ vựng Tiếng Anh trong bộ môn Tiếng Anh tổng hợp.

- Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Mai    Lớp: NNA K4C

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Tú Phương

TT

HỌ VÀ

TÊN

Đơn vị

CHỨC DANH

1

ThS. Vũ Thị Thu

Hương

Khoa Ngoại ngữ

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn thị Hoài 

Trang

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS.Nguyễn Duy

Hưng

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Phản biện)

 

32. Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thời gian: 14h chiều thứ 5, ngày 26/5/2022, Văn phòng Khoa Ngoại ngữ

- Tên đề tài:Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp luyện tập nâng cao phản xạ nói Tiếng Anh của sinh viên K4 ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khánh Hoà.”

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hoàng Thu Trang        Lớp: NNA K4A

- Thành viên đề tài: Nguyễn Thị Phương Vy            Lớp: NNA K4A

                                     Phan Thị Trúc Linh                    Lớp: NNA K4A

     - Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Ái Hoa

TT

HỌ VÀ

TÊN

Đơn vị

CHỨC DANH

1

TS. Võ Tú 

Phương

Khoa Ngoại ngữ

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Thị Anh

Chi

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS. Bùi Thi Khánh 

Vy

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Phản biện)

 

33. Hội đồng nghiệm thu đề tài

Thời gian: 15h00 chiều thứ 6, ngày 27/5/2022 phòng 201D

- Tên đề tài:Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảng dạy kỹ năng nói tiếng Anh ở trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Xuân Gôn            Lớp: NNA K4A

- Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Ái Hoa

TT

HỌ VÀ

TÊN

Đơn vị

CHỨC DANH

1

ThS. Vũ Thị Thu

Hương

Khoa Ngoại ngữ

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Thị Hoài 

Trang

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Thư ký)

3

ThS.Nguyễn Duy

Hưng

Khoa Ngoại ngữ

Uỷ viên (Phản biện)

 

 

 

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại