Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  09/06/2017 14:44        

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Quản lý khoa học là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng các công trình nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo của nhà trường và xã hội, cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Trường. Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học;
- Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm;
- Lập chương trình, tổ chức và mở rộng thực hiện các quan hệ hợp tác NCKH với các đối tác ở địa phương, trong nước và quốc tế;
- Tổ chức và quản lý việc biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách, tạp chí khoa học và sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;
- Tổ chức quản lý và thu thập các thông tin khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục & khoa học công nghệ; theo dõi hoạt động của các trung tâm, kinh doanh dịch vụ về ứng dụng NCKH trong trường;
- Quản lý, điều hành các dự án hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo được phân công. Làm đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới. Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước cho địa phương, các cơ sở giáo dục và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ;
- Quản lý và biên soạn tạp chí khoa học trường Đại học Khánh Hòa;
- Triển khai và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và các dịch vụ liên quan đến công tác NCKH. Theo thẩm quyền, tổ chức bảo vệ, đánh giá, xét duyệt, tổng kết & khen thưởng các sáng kiến kinh nghiệm và công trình NCKH của viên chức và sinh viên;
- Lập chương trình, tổ chức và mở rộng thực hiện các quan hệ hợp tác NCKH với các đối tác ở địa phương, trong nước và quốc tế. Phối hợp với các khoa để quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của người nước ngoài tại trường;

 
Phòng Quản lý Khoa Học