Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Quyết định 880/QĐ- ĐHKH
07/12/2020

Ban hành quy định quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin mạng máy tính nội bộ của trường Đại học Khánh Hòa

Quyết định 956/QĐ- ĐHKH
07/12/2020

Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của trường đại học Khánh hòa

BIỂU MẪU PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ VÀ DỰ ÁN
10/07/2020

Biểu mẫu phòng quản trị thiết bị

|<<    <   
[1]234
   >    >>|
Phòng Quản trị Thiết bị & Dự án