Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu đăng kí mượn phòng
04/09/2019

1. Các biểu mẫu của Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án được đăng trên website trường tại địa chỉ: http://ukh.edu.vn/vi-vn/khoa-phong/phong-chuc-nang/phong-quan-tri-thiet-bi-detail/id/242/BIEU-MAU-PHONG-QUAN-TRI-THIET-BI-VA-DU-AN

Phòng Quản trị Thiết bị & Dự án