Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng đối với CBQL về xem xét hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

20/01/2022
Thông báo Kết luận số 02/TB-ĐHKH ngày 04/01/2022 của Hiệu trưởng đối với CBQL về xem xét hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu KĐCL CSGD và CTĐT
20/01/2022

Hướng dẫn số 1312 HD/ĐHKH ngày 27/12/2021 về xây dựng cơ sở dữ liệu KĐCL CSGD và CTĐT

Công khai năm học 2021 - 2022
10/01/2022

Trường Đại học Khánh Hòa thực hiện công khai cam kết chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo thực tế và các điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

NLĐ đang làm việc không còn được trả tiền nếu chưa nghỉ hết phép
07/01/2022

Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về trường hợp được thanh toán lương cho ngày phép chưa nghỉ

Báo cáo Kết quả hoạt động tự đánh giá các chương trình đào tạo (tiêu chuẩn 1-5), Năm học 2020 - 2021
10/12/2021

Báo cáo số 1210/BC-ĐHKH về kết quả hoạt động TĐG CTĐT ( tiêu chuẩn 1-5) năm học 2020-2021

Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng