Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  24/02/2021 08:55        

Văn bản phòng Thanh tra - Pháp chế & Bảo đảm chất lượng

SỐ KÝ HIỆU 
VĂN BẢN 
TRÍCH YẾU NỘI DUNG NGÀY
 BAN HÀNH 
 NĂM 2021
 Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế
 hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại trường ĐHKH
23/02/2021
 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 02 năm 2021
22/02/2021
 v/v báo cáo việc nhận quà, tặng quà trái quy định, sử dụng trái phép tài sản công vì vụ
 lợi, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong dịp Tế Nguyên đán
 Tân Sửu năm 2021
17/02/2021
 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm
 2021 tại trường Đại học Khánh Hoà 
05/02/2021
 Kết luận v/v thanh tra công tác tuyển sinh năm 2020
29/01/2021
 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
21/01/2021
 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 1 năm 2021
21/01/2021
 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 
 phòng, chống tham nhũng" năm 2021
20/01/2021
 Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020
20/01/2021
 Quyết định v/v kiểm tra hoạt động liên kết với các doanh nghiệp trong công tác tuyển 
 sinh, tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ, chứng nhận ngắn hạn tại Trung tâm Bồi dưỡng và
 Giáo dục Thường xuyên
19/01/2021
 Kế hoạch tập huấn chuyên sâu công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng 
 giáo dục
18/01/2021
 Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm chất lượng năm học 2019 - 2020
12/01/2021
NĂM 2020
 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2020
22/12/2020
 Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham
 nhũng năm 2020
16/12/2020
 Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng
 chống tham nhũng tháng 12 năm 2020
16/12/2020
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2020
15/12/2020
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng Quý IV năm 2020
04/12/2020
 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
 về phòng chống tham nhũng" năm 2020
30/11/2020
 Báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2020
30/11/2020
 Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày pháp luật Việt Nam
 năm 2020
30/11/2020
 Quyết định v/v thanh tra công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2020
27/11/2020
 Kế hoạch thanh tra năm học 2020 - 2021
24/11/2020
 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 11 năm 2020
20/11/2020
 Báo cáo cung cấp thông tin xây dựng kế hoạch thanh tra 2021
20/11/2020
 Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 
 chống tham nhũng tháng 11 năm 2020
17/11/2020
 Báo cáo kết quả Hưởng ứng, tham gia "Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu
 lực năm 2020" của trường Đại học Khánh Hoà
13/11/2020
 Thông báo v/v lấy ý kiến từ người học đối với hoạt động giảng dạy, đánh giá của giảng
 viên học kỳ I, năm học 2020 - 2021
13/11/2020
 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường xuyên của
 giảng viên năm học 2020 - 2021 
09/11/2020
 Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nội bộ trường Đại học Khánh Hoà năm học 
 2019 - 2020 (Phụ lục)
09/11/2020
 Kế hoạch công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021 
29/10/2020
 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của trường Đại học
 Khánh Hoà
26/10/2020
 Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp 
 luật năm 2020 của trường Đại học Khánh Hoà
22/10/2020
 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2020
21/10/2020
 Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng
 chống tham nhũng tháng 10 năm 2020
20/10/2020
 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày pháp luật năm 2020
19/10/2020
 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2020 - 2021 
09/10/2020
 Kế hoạch phối hợp tổ chức Tập huấn "Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất
 lượng giáo dục bên trong tại các cơ sở giáo dục đại học"
09/10/2020
 Thông báo v/v triển khai hoàn thiện hệ thống Quản lý chất lượng
29/9/2020
 Kế hoạch triển khai thực hiện quy chế công khai năm học 2020 - 2021
24/9/2020
 Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020
24/9/2020
 Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
 chống tham nhũng tháng 9 năm 2020
24/9/2020
 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 
 nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2020
24/9/2020
 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh 
 giá thường xuyên của giảng viên học kỳ II, năm học 2019 - 2020
08/9/2020
 Kế hoạch tập huấn, tư vấn xây dựng hồ sơ minh chứng và hoàn thiện báo cáo tự đánh
 giá chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 
 lượng ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo
04/9/2020
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng Quý III năm 2020
31/8/2020
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
31/8/2020
 Kết luận thanh tra việc ban hành, triển khai và thực hiện các quy chế, quy định tại các 
 đơn vị trong năm học 2019 - 2020
31/8/2020
 Báo cáo công tác thanh tra năm học 2019 - 2020
24/8/2020
 Kế hoạch hưởng ứng, tham gia "Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực
 năm 2020"
21/8/2020
 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 8 năm 2020
21/8/2020
 Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020
21/8/2020
 Báo cáo sơ kết 2 năm vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
 ISO 9001:2015
14/8/2020
 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (Phục vụ kỳ họp thứ 10,
 Quốc hội khoá XIV)
03/8/2020
 Quyết định v/v phân công nhiệm vụ bảo đảm chất lượng đáp ứng các Bộ tiêu chuẩn 
 đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị :
 Khoa Du lịch                                   Phòng CTSV
 Khoa KHTN&CN                           Phòng KHTC
 Khoa KHXH&NV                          Phòng QLĐT&KT                
 Khoa LLCB                                    Phòng QLKH
 Khoa Nghệ thuật                            Phòng QTTB&DA                         
 Khoa Ngoại ngữ                             Phòng TT&HTQT
 Khoa Sư phạm                                Phòng TTPC&BĐCL
 Đoàn TNCS HCM                          Phòng TCHC
30/7/2020
 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 7 năm 2020
21/7/2020
 Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020
16/7/2020
 Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 (Theo Bộ chỉ số phòng,
 chống tham nhũng 2019)
15/7/2020
 Quyết định v/v thành lập các Tổ bảo đảm chất lượng tại các đơn vị trực thuộc trường 
 Đại học Khánh Hoà
08/7/2020
 Quyết định v/v thành lập Hội đồng bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong
08/7/2020
 Báo cáo công tác Pháp chế năm học 2019 - 2020 của trường Đại học Khánh Hoà 
30/6/2020
 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020
22/6/2020
 Báo cáo kết quả công tác thanh tra , giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
 nhũng Quý II và 6 tháng đầu năm 2020
17/6/2020
 Thông báo v/v lấy ý kiến từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên học
 kỳ II, năm học 2019 - 2020 
15/6/2020
 Quyết định v/v thanh tra việc ban hành, triển khai và thực hiện các quy chế, quy định
 tại các đơn vị trực thuộc trong năm học 2019 - 2020
08/6/2020
330/BC-ĐHKH
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020
03/6/2020
329/BC-ĐHKH
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng quý II năm 2020
03/6/2020
 Thông báo v/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác vận hành Hệ thống quản lý
 chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
02/6/2020
 Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 - 2020
02/6/2020
 Báo cáo sơ kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
26/5/2020
 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 5 năm 2020
22/5/2020
 V/v Đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT
21/5/2020
 Thông báo kết luận của chủ trì hội nghị sơ kết công tác bảo đảm chất lượng
 giáo dục học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
12/5/2020
 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 4, năm 2020
22/4/2020
 Kết luận v/v thanh tra công tác tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ, chứng
 nhận tại một số Trung tâm thuộc Trường năm 2019
10/4/2020 
 Báo cáo v/v thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 
 Chính phủ
 Phụ lục 1 - 2
 Phụ lục 3 - 4
30/3/2020 
 Báo cáo hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán từ năm 2016 đến năm 2019
 tại trường Đại học Khánh Hòa
26/3/2020 
 Kế hoạch cải tiến hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong giai 
 đoạn 2019 - 2021
24/3/2020
 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2020
 Phụ lục
20/3/2020 
 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
 chống tham nhũng quý I năm 2020
 Biểu mẫu 1E                              
 Biểu mẫu 1F                              
 Biểu mẫu 1G                             
 Biểu mẫu 1H
 Biểu mẫu 2C
 Biểu mẫu 2D
 Biểu mẫu 2A
 Biểu mẫu 2B
17/3/2020 
 Thông báo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 
 học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
17/3/2020
 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá
 thường xuyên của giảng viên học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
16/3/2020
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng quý I năm 2020
 Phụ lục
06/3/2020
 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
05/3/2020
 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tháng 2 năm 2020
21/02/2020 
 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
12/02/2020 
 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn
 tiếp cận pháp luật năm 2020
20/01/2020 
 NĂM 2019
1120/QĐ-ĐHKH  Quyết định v/v thanh tra công tác tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ, chứng
 nhận tại một số trung tâm thuộc trường năm 2019
24/12/2019
1058/KL-ĐHKH   Kết luận v/v thanh tra công tác tuyển sinh năm 2019  09/12/2019
1056/TB-ĐHKH   Thông báo hướng dẫn thực hiện Kế hoạch cải tiến hoạt động giảng dạy,
 đánh giá thường xuyên của giảng viên và Kế hoạch tổ chức các hoạt động
 kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2019 - 2020
09/12/2019 
1038/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2019
 Phụ lục
03/12/2019 
1037/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019
 Phụ lục
03/12/2019 
1030/BC-ĐHKH  Báo cáo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục trong năm học 2018 - 2019 29/11/2019 
995/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 
 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án "Tuyên truyền,
 phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 
 2019 - 2021" của trường Đại học Khánh Hòa
22/11/2019 
986/KH-ĐHKH  Kế hoạch kiểm tra, giám sát kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học
 2019 - 2020
19/11/2019
977/KH-ĐHKH  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
 luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020" của trường Đại học
 Khánh Hòa
15/11/2019
968/KH-ĐHKH  Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối và phục vụ
 cộng đồng năm học 2019 - 2020
13/11/2019 
959/TB-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Thông báo v/v lấy ý kiến từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng
 viên học kỳ I năm học 2019 - 2020
 Phiếu khảo sát
 Danh mục link khảo sát
07/11/2019
958/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
 năm học 2019 - 2020
07/11/2019 
957/TB-ĐHKH
-BTC
 Thông báo kết quả vòng 1 cuộc thi "Tìm hiểu luật An ninh mạng 2018" 06/11/2019 
949/TB-ĐHKH   Thông báo v/v phân công nhiệm vụ quản lý Hệ thống quản lý chất lượng 
 theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
01/11/2019 
865/QĐ-ĐHKH  Quyết định v/v thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy
 năm 2019
25/10/2019 
899/KH-ĐHKH
-BTC
 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu luật An ninh mạng 2018" trong cán bộ,
 công đoàn viên, sinh viên trường Đại học Khánh Hòa
24/10/2019 
867/KH-ĐHKH  Thông báo Kế hoạch cải tiến hoạt động giảng dạy và đánh giá thường xuyên
 của giảng viên năm học 2019 - 2020
14/10/2019
856/KH-ĐHKH  Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2019 - 2020 11/10/2019 
848/KH-ĐHKH   Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp
 luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" của trường Đại học
 Khánh Hòa
08/10/2019 
847/BC-ĐHKH  Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp
 cận pháp luật năm 2019 của trường Đại học Khánh Hòa
08/10/2019
846/BC-ĐHKH  Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của trường
 Đại học Khánh Hòa
08/10/2019 
842/KH-ĐHKH  Kế hoạch thanh tra năm học 2019 - 2020 08/10/2019 
759/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá
 thường xuyên của giảng viên học kỳ 2, năm học 2018 - 2019
10/9/2019 
720/KL-ĐHKH  Kết luận thanh tra v/v thanh tra công tác ra đề thi, chấm thi, quản lý bài thi,
 điểm thi kết thúc học phần và chấm khóa luận tốt nghiệp năm học 
 2018 - 2019 tại một số khoa thuộc trường Đại học Khánh Hòa
10/9/2019 
714/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019
 Phụ lục
10/9/2019 
713/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019
 Phụ lục
10/9/2019 
679/KH-ĐHKH  Kế hoạch triển khai thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 23/8/2019
577/KH-ĐHKH  Kế hoạch công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020 22/8/2019
662/TB-ĐHKH  Thông báo v/v triển khai điều chỉnh HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015  16/8/2019
661/BC-ÐHKH  Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019 16/8/2019
660/KH-ĐHKH  Kế hoạch triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật tại trường Đại học
 Khánh Hòa năm 2019
16/8/2019
659/TB-ĐHKH  Thông báo v/v hướng dẫn triển khai xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu chính
 trong các hoạt động của nhà trường đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm
 chất lượng giáo dục
16/8/2019 
646/BC-ĐHKH  Báo cáo công tác thanh tra năm học 2018 - 2019  13/8/2019
645/KH-ĐHKH   Kế hoạch phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ năm
 2019
 13/8/2019
640/BC-ĐHKH   Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2019 08/8/2019
470/QĐ-ĐHKH  Quyết định v/v thanh tra công tác ra đề thi, chấm thi, quản lý bài thi, điểm thi
 kết thúc học phần và chấm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 tại
 một số khoa thuộc trường Đại học Khánh Hòa
23/7/2019 
 461/QĐ-ĐHKH  Quyết định v/v ban hành Quy định công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 
 của trường Đại học Khánh Hòa
19/7/2019
 623/KH-ĐHKH  Kế hoạch xây dựng Bộ chỉ số chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính trong các
 hoạt động của nhà trường đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm chất lượng
 giáo dục
19/7/2019 
 622/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ, tiếp nhận,
 xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân
 phản ánh trong 6 tháng đầu năm 2019 của trường Đại học Khánh Hòa
18/7/2019 
 548/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quý II năm 2019  10/6/2019
547/BC-ÐHKH  Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu
 năm 2019
10/6/2019 
 536/KL-ĐHKH  Kết luận thanh tra v/v thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
 và thực hiện Quy chế dân chủ tại một số đơn vị trực thuộc trường
03/6/2019 
473/BC-ĐHKH  Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 của
 trường Đại học Khánh Hòa
20/5/2019
429/ĐHKH-
TTPC&KĐCL
 V/v báo cáo danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số
 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kỷ luật công chức, viên chức
 năm 2018
13/5/2019 
 309/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng 2018  19/4/2019
292/TB-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Thông báo v/v lấy ý kiến người học đối với hoạt động giảng dạy của
 giảng viên
 Phiếu khảo sát
 Danh mục đường link khảo sát
17/4/2019
252/QĐ-ĐHKH  Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng
 giáo dục và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số đơn vị trực thuộc
 Trường
02/4/2019 
224/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại,
 tố cáo
27/3/2019
 221/TB-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Thông báo v/v triển khai thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019 26/3/2019 
 198/TB-ĐHKH  Thông báo kết luận cuộc họp rà soát công tác tự đánh giá chất lượng 
 chương trình đào tạo và chất lượng cơ sở giáo dục
21/3/2019 
178/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo  kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy, đánh giá
 thường xuyên của giảng viên học kỳ 1, năm học 2018 - 2019
15/3/2019
161/BC-ÐHKH
-TTPC&KÐCL
 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 11/3/2019 
160/KL-ĐHKH  Kết luận thanh tra v/v thanh tra công tác tự chủ và quản lý, cấp phát VBCC
 tại các trung tâm trực thuộc Trường năm 2018
11/3/2019
 145/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp
 cận pháp luật năm 2019
05/3/2019 
112/BC-ĐHKH
-ĐBCL
 Báo cáo sơ kết công tác bảo đảm chất lượng giáo dục học kỳ I, năm học
 2018 - 2019
22/02/2019 
 04/QĐ-ĐHKH
-TCHC
 Quyết định v/v thành lập đoàn thanh tra công tác tự chủ và quản lý, cấp phát
 VBCC tại các trung tâm trực thuộc Trường năm 2018
03/01/2019 
NĂM 2018
 770/KL-ĐHKH  Kết luận thanh tra v/v thanh tra công tác tuyển sinh năm 2018 27/12/2018 
 761/BC-ĐHKH  Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường
 thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông 
 tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh năm 2018
24/12/2018 
 692/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2018 03/12/2018 
 691/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2018 03/12/2018 
1085/QĐ-ĐHKH
-TCHC
 Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra công tác tuyển sinh năm 2018 05/11/2018 
 625/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 
 tham nhũng năm 2018
01/11/2018
 622/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
 năm học 2018 - 2019
30/10/2018
 621/TB-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Thông báo v/v lấy ý kiến từ người học đối với hoạt động giảng dạy của
 giảng viên
 Phiếu khảo sát
30/10/2018 
 596/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 - 2019 19/10/2018 
 595/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm học
 2018 - 2019
19/10/2018 
 590/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 17/10/2018 
 589/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2018 - 2019 17/10/2018 
 563/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019 09/10/2018 
 975/QĐ-ĐHKH  Quyết định v/v ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 03/10/2018 
 543/KH-ĐHKH  Kế hoạch triển khai thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019 28/9/2018 
 542/BC-ĐHKH  Báo cáo triển khai thực hiện quy chế công khai năm học 2017 - 2018 28/9/2018 
 485/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp
 cận pháp luật năm 2018 của trường Đại học Khánh Hòa
13/9/2018 
 473/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018 06/9/2018 
 472/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quý III năm 2018 06/9/2018 
 414/BC-ĐHKH
-PCTN
 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
 (kỳ lấy số liệu từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/7/2018)
03/8/2018 
 405/BC-ĐHKH
-TTr
 Báo cáo công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 24/7/2018 
 404/BC-ĐHKH
-PC
 Báo cáo công tác pháp chế năm học 2017 - 2018 24/7/2018 
 403/KL-ĐHKH  Kết luận thanh tra v/v thanh tra thi kết thúc học kỳ II, năm học 2017 - 2018 24/7/2018 
 354/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu
 năm 2018 
14/6/2018 
 344/BC-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quý II năm 2018 05/6/2018 
 336/QĐ-ĐHKH
-TCHC
 Quyết định v/v thành lập Ban thanh tra thi kết thúc học phần học kỳ II,
 năm học 2017 - 2018
10/5/2018 
 215/KL-ĐHKH  Kết luận kiểm tra chuyên môn các Khoa năm học 2017 - 2018 17/4/2018 
 191/KL-ĐHKH  Kết luận thanh tra việc thực thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 
 2017 - 2018
03/4/2018 
 121B/BC-ĐHKH   Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018 05/03/2018 
 98/QĐ-ĐHKH
-TCHC
 Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra các đơn vị chuyên môn năm học
 2017 - 2018 
26/01/2018 
 28/KL-ĐHKH  Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 tại các
 phòng và trung tâm thuộc trường
15/01/2018 
 NĂM 2017
1012/QĐ-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra thi kết thúc học phần hệ đào tạo 
 chính quy năm học 2017 - 2018
24/11/2017 
966A/QĐ-
ĐHKH-TCHC
 Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học
 2017 - 2018 tại các phòng và trung tâm thuộc trường
16/11/2017 
642A/TB-ĐHKH  Thông báo kết quả kiểm tra công tác hậu kiểm tuyển sinh Đại học, Cao
 đẳng năm 2017
25/10/2017 
630A/KH-ĐHKH  Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 - 2018 24/10/2017 
596A/KH-ĐHKH  Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 03/10/2017 
562/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL 
 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm học 2017 - 2018 11/9/2017 
392A/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch đào tạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO
 9001:2015 vào hoạt động của trường Đại học Khánh Hòa năm học
 2017 - 2018
16/5/2017 
245A/KH-ĐHKH
-TTPC&KĐCL
 Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO
 9001:2015 vào hoạt động của trường Đại học Khánh Hòa năm học 
 2017 - 2018
20/3/2017 

 

 

 

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng