Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  28/11/2019 16:25        

Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Thanh tra – Pháp chế & Bảo đảm chất lượng tham mưu, tổng hợp giúp Hiệu trưởng các công việc cụ thể sau:

1. Công tác Thanh tra – Pháp chế
- Được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, tổ chức giám sát, kiểm tra các đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện các chính sách và pháp luật về các hoạt động của nhà trường trong tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo;
- Giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, quy chế giảng dạy - học tập đã được thông qua; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chúng chỉ, việc thực hiện quy chế thi cử ở tất cả các bậc và hệ đào tạo của trường;
- Thanh tra các hoạt động, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện cuộc vận động của ngành;
- Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giảng viên và sinh viên; công tác tổ chức, nhân sự, tuyển dụng và công tác xây dựng đội ngũ viên chức sự nghiệp và cán bộ quản lý;
- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra công tác quy hoạch, tài chính, cơ sở vật chất và các hoạt động khác liên quan đến công tác tài chính;
- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến - sáng kiến kinh nghiệm, công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng các đơn vị trong trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ giám sát, thanh tra các hoạt động quan hệ quốc tế của nhà trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;
- Kiểm tra tính pháp lý các văn bản của nhà trường trước khi được ban hành.

2. Công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục- Đào tạo và của Nhà trường;
- Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục dài hạn và thường xuyên trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tư vấn cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường;
- Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng để triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các bộ phận giáo dục trong Nhà trường; Thống kê và báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường;
- Chủ trì việc tổ chức tự đánh giá hàng năm và kiểm định chất lượng giáo dục 5 năm / lần theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng