Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  02/11/2020 09:35        

Báo cáo công khai năm học 2019 - 2020

I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1. Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 17
2. Chất lượng giáo dục thực tế:
2.3. Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Biểu mẫu 18C 
2.3.1. Khoa Du lịch
2.3.2. Khoa Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
2.3.3. Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
2.3.4. Khoa Lý luận cơ bản
2.3.6. Khoa Ngoại ngữ
2.3.7. Khoa Sư phạm
2.6. Công khai  thông tin văn bằng, chứng chỉ
2.11. Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo (Biểu 18K): Nhà trường chưa kiểm định do sinh viên đại học khóa 1 chưa tốt nghiệp.
II. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
III. Công khai thu chi tài chính:
 
Tên
Email *    
Tiêu đề
Nội dung
Mã code    

 

Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng