Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/12/2020 14:56        

Quy định mới về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Quy định mới về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/1/2021.

Theo Điều 2 Nghị định này, chế độ cử tuyển là việc tuyển sinh qua phương thức xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp đối với người học thuộc đối tượng sau:

- Người dân tộc thiểu số rất ít người.

- Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Dân tộc thiểu số rất ít người và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP, tiêu chuẩn chung để tuyển sinh theo chế độ cử tuyển là:

- Thường trú từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này.

- Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển.

- Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

Đồng thời, ngoài tiêu chuẩn chung nêu trên, người học được cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 6 Nghị định này.

Nghị định này thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ; Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

Tin bài: Việt An

 

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng