Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  19/03/2021 15:39        

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV

UBTVQH ban hành Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người; trong đó, dự kiến phân bổ số lượng đại biểu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo nguyên tắc:

+ Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất là 03 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương.

+ Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 đại biểu.

+ Bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất là 06 đại biểu.

Ngoài ra, dự kiến phân bổ đại biểu Trung ương ứng cử ở địa phương theo nguyên tắc:

+ Đoàn đại biểu Quốc hội có 06 đại biểu thì có 02 đại biểu Trung ương.

+ Đoàn đại biểu Quốc hội có 07 đại biểu thì có 03 đại biểu Trung ương.

+ Đoàn đại biểu Quốc hội có 08 đại biểu thì có 03-04 đại biểu Trung ương.

+ Đoàn đại biểu Quốc hội có 09 đại biểu thì có 04 đại biểu Trung ương.

+ Đoàn đại biểu Quốc hội có 11 đến 14 đại biểu thì có 05-07 đại biểu Trung ương.

+ Đoàn đại biểu Quốc hội có 29-30 đại biểu thì có 14-15 đại biểu Trung ương.

Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 có hiệu thực thi hành kể từ ngày 11/01/2021.

Tin bài: Thanh Long (Theo Thư viện pháp luật)

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng