Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  30/03/2021 10:19        

Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp đơn vị phòng, khoa, bộ môn

Hướng dẫn số 272/HD-ĐHKH ngày 29/3/2021 của trường Đại học Khánh Hoà về việc thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp đơn vị phòng, khoa, bộ môn

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Bảng hướng dẫn đánh giá theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Kèm theo Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng)

Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Phụ lục (Kèm theo Công văn số 2085/QLCL ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng)

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Kèm theo Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng, thay thế Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục Quản lý chất lượng)

Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng (CSGD)

Phiếu phân tích tiêu chí, thu nhập thông tin và minh chứng (CTĐT)

Phiếu đánh giá tiêu chí (CSGD)

Phiếu đánh giá tiêu chí (CTĐT)

Báo cáo tiêu chuẩn (CSGD)

Báo cáo tiêu chuẩn (CTĐT)

 

 


 

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng