Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/03/2021 10:15        

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng đào tạo thực tế năm học 2021 - 2022

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 17

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành Đại học năm học 2021 - 2022

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành Cao đẳng Sư phạm năm học 2021 - 2022

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành Cao đẳng ngoài Sư phạm năm học 2021 - 2022

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2021 - 2022: Biểu mẫu 18A, 18B, 18E

- Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại (Tính đến ngày 04/01/2021) (Biểu mẫu 18A)

- Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm (Biểu mẫu 18B)

- Công khai thông tin về đồ án, khoá luận tốt nghiệp năm học 2019 - 2020 (Tính đến 10/3/2021) (Biểu mẫu 18E)

 

 

 
Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng