Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Tổ chức - Hành chính ❯ Chi tiết tin
       
  23/12/2016 08:25        

Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các lĩnh vực liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, thi dua – khen thưởng và hành chính tổng hợp

1. Công tác Tổ chức
- Xây dựng quy hoạch cán bộ, đề xuất phương án xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của trường; Giám sát các đơn vị thực hiện kế hoạch xây dựng, đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; Phân bổ kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức của nhà trường;
- Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc;
- Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm; hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng quy trình tuyển dụng; giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm vào các ngạch;
- Quản lý hồ sơ viên chức và lao động của viên chức; thực hiện các chế độ chính sách của viên chức. Tham mưu và chuẩn bị việc ký kết các hợp đồng lao động;
- Công tác thi đua, khen thưởng trong toàn trường.
2. Công tác Hành chính - Tổng hợp
- Trực tiếp truyền đạt các quyết định, thông báo của Ban Giám Hiệu đến các đơn vị và cá nhân trong toàn trường;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng để quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường;
- Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường triển khai thực hiện việc quản lý chất lượng công việc theo đúng quy định của tiêu chuẩn ISO;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định nhằm đảm bảo nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động trong Trường; Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và Tổng kết năm học;
- Tham mưu soạn thảo các loại văn bản hành chính, hợp đồng dịch vụ cho thuê của Nhà trường đúng theo quy định;
- Quản lý các công văn giấy tờ gửi đến và đi các nơi trong và ngoài nhà trường. Cấp các loại giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý con dấu nhà trường. Bảo đảm quy trình, tính pháp lý, thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo trường ký;
- Dự thảo các báo cáo thường kỳ theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức thực hiện việc in ấn các công văn, báo cáo, lưu trữ và quản lý hồ sơ văn thư;
- Tổ chức đón tiếp và theo dõi hoạt động các đoàn khách trong và ngoài nước đến liên hệ công tác với trường;
- Quản lý đội bảo vệ, tổ chức công tác bảo vệ khu học tập và làm việc.

 
Phòng Tổ chức - Hành chính