Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2017 03:10        

QT08 - Trình ký văn bản

I.NỘI DUNG:

 TT Trách nhiệm  Nội dung Hồ sơ/biểu mẫu 
 1  các đơn vị - Soạn thảo văn bản theo quy định.
 Văn bản
 2  các đơn vị  - Văn bản sau khi được Lãnh đạo đơn vị ký duyệt hoặc ký nháy vào cuối phần nội dung văn bản (Chịu trách nhiệm về nội dung), nhân viên của đơn vị chuyển văn bản trình ký đến Phòng TCHC (Văn thư)  Văn bản
 3  Văn thư  - Kiểm tra về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, nếu văn bản có sai về thể thức và kỹ thuật trình bày thì trả lại cho đơn vị chỉnh sửa.
- Thời gian: Trong vòng một ngày làm việc (Tính từ thời gian nhận văn bản)
 Văn bản
 4  Lãnh đạo cơ quan - Xem xét, phê duyệt.
 Văn bản
 5  Văn thư - Văn bản sau khi được lãnh đạo phê duyệt:
+ Đối với văn bản cấp trường: văn thư làm thủ tục đăng ký văn bản đi và phát hành văn bản theo nơi nhận
+ Đối với văn bản cấp đơn vị: Trả lại cho các đơn vị
 
 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế