Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Khung và Mục tiêu Chiến lược Trường Đại học Khánh Hòa
02/10/2021

Nghị quyết về Khung và Mục tiêu Chiến lược Trường Đại học Khánh Hòa

Ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2021 - 2022
13/07/2021

Số: 581/QĐ-ĐHKH, ngày 12 tháng 7 năm 2021

Luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
01/09/2019

Luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Tổng quan