Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Tổng quan ❯ Ban giám hiệu

Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng

25/11/2019
Chức vụ: Hiệu trưởng  Email: lethimybinh@ukh.edu.vn Điện thoại: (0258) 3522476 - số máy lẻ 112
Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Đình Lộc - Phó Hiệu trưởng
25/11/2019

Chức vụ: Phó Hiệu trưởngEmail: chudinhloc@ukh.edu.vn Điện thoại (058) 3522476 - số máy lẻ 118

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Phương Ngọc - Phó Hiệu trưởng
25/11/2019

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Email: lethiphuongngoc@ukh.edu.vn Điện thoại (058) 3522476 - số máy lẻ 125

Tiến sĩ Phan Phiến - Phó Hiệu trưởng
25/11/2019

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Email: phanphien@ukh.edu.vn

Tổng quan