Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Tổng quan ❯ Ban giám hiệu

Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan - Tiến sĩ Phan Phiến

25/11/2019
Chức vụ: Hiệu trưởng Email: phanphien@ukh.edu.vn
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan - Phó giáo sư, Tiến sĩ Chu Đình Lộc
25/11/2019

Chức vụ: Phó Hiệu trưởngEmail: chudinhloc@ukh.edu.vn Điện thoại (058) 3522476 - số máy lẻ 118

Tổng quan