Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  13/05/2020 10:28        

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

I. Chức năng:

Quản lý cơ sở giáo dục của Trường Đại học Khánh Hoà ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm

II. Nhiệm vụ: 

1. Quản lý đất và tài sản tại cơ sở giáo dục của Trường Đại học Khánh Hoà ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm

2. Sản xuất nông nghiệp và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp cho thị trường tạo nguồn thu nộp kinh phí cho nhà trường.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài trường để đề xuất nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng khu thực hành và trải nghiệm sáng tạo tại cở sở Cam Lâm”.

4. Hợp tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học nếu có.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa giao.

5. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của Trung tâm.

TS. Phan Đức Ngại - CRES - UKH

 
Trung tâm Nghiên cứu, Trải nghiệm Sáng tạo & Khởi nghiệp