Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
KẾ HOẠCH 242/KH-ĐHKH CỦA ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ
26/08/2020

Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

QUYẾT ĐỊNH 307/QĐ-CTUBND CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HOÀ
26/08/2020

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

KẾ HOẠCH 217/KH-BGDĐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
26/08/2020

Kế hoạch triển khai đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành giáo dục năm 2019

Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
24/08/2020

Về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025"

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2018
24/08/2020

Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

THÔNG TƯ 32/2018/TT-BGDĐT
24/08/2020

THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Quyết định 208/QĐ-ĐHKH đổi tên các đơn vị trực thuộc trường
24/08/2020

Quyết định đổi tên Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học - Môi trường thành Trung tâm Nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và Khởi nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu, Trải nghiệm Sáng tạo & Khởi nghiệp