Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  15/08/2017 10:23        

CÁC CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG – CHÍNH SÁCH DÀNH CHO HỌC SINH – SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

1. Học bổng HSSV dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa
Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 08/7/2015; Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
2. Trợ cấp xã hộị (HSSV có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa)
Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/08/1998 của Liên tịch Bộ GD & ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐTB&XH; Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTC của Liên Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính ban hành ngày 28/3/2002; Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2009 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa .
3. Vay vốn tín dụng ngân hàng
Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2007; Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ LĐTBXH; Quyết định số 07/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2016; Văn bản số 7449/BGDĐT-CTHSSV của Bộ GDĐT ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2013.
4. Học bổng khuyến khích học tập
Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/8/2007; Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 01/8/2013; Quyết định số 01/QĐ-ĐHKH ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hoà với 3 mức: Xuất sắc: 300.000đ/tháng, Giỏi: 240.000đ/tháng, Khá: 120.000đ/tháng.
5. Khen thưởng
Điều 19+20 chương V của quy chế Học sinh, sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 637A/QĐ-ĐHKH-CTSV ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa; Quyết định số 01/QĐ-ĐHKH ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hoà: Đối với tập thể: Lớp HSSV tiên tiến; Đối với cá nhân: HSSV xuất sắc và HSSV giỏi.
6. Miễn giảm học phí
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ ;Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
7. Hỗ trợ chi phí học tập
Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT- BGDĐT- BTC giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15/10/2014.
8. Chế độ ưu đãi:
Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 11 /2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
9. Học bổng khuyến học:
Ngoài các chế độ học bổng, chính sách, HSSV trường Đại học Khánh Hòa có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó được nhà trường cấp các loại học bổng khuyến học do Hội khuyến học trao tặng. Hàng năm, nguồn quỹ học bổng khuyến học được huy động chủ yếu từ nguồn xã hội hóa lên đến hàng trăm triệu đồng, đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần vượt khó học tập tốt của HSSV.
 
Tổng quan