Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  27/10/2017 17:23        

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

Số: 642 /QĐ-ĐHKH-ĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 08 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Quyết định 1234/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khánh Hoà;

Căn cứ Quyết định số 5561/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức hoạt động đào tạo từ năm học 2015-2016;

Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Khánh Hoà;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ - Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khánh Hoà.

            Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2016 và được áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2016.

            Điều 3.  Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý khoa học, Quan hệ quốc tế - Truyền thông, Công tác sinh viên, Quản trị thiết bị và dự án, Thanh tra - Pháp chế, Hành chính - Tổng hợp; Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, các đơn vị có liên quan, toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy của nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Mỹ Bình

Tải tệp đính kèm.

 
Tổng quan