Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  27/10/2017 17:32        

Quy định bài tập lớn, tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

Số: 33/QĐ-ĐHKH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định bài tập lớn, tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp

đại học và cao đẳng hệ chính quy

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ

 

Căn cứ Quyết định 1234/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khánh Hoà;

Căn cứ Quyết định số 5561/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Khánh Hoà tổ chức hoạt động đào tạo từ năm học 2015-2016;

Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Khánh Hoà;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hoà về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bài tập lớn, tiểu luận, khoá luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2016. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý Khoa học, Quan hệ quốc tế - Truyền thông, Công tác sinh viên, Quản trị thiết bị và dự án, Thanh tra - Pháp chế, Hành chính - Tổng hợp; Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, các đơn vị liên quan, toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy của nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

         Lê Thị Phương Ngọc

Tải tệp đính kèm.

 
Tổng quan