Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  31/10/2017 15:57        

Quy định quản lý và tổ chức thực tập

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ

Số: 876/QĐ-ĐHKH-QLĐT&KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hoà, ngày 13 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực tập


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Quyết định 1234/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khánh Hoà;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 5561/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Khánh Hoà tổ chức hoạt động đào tạo từ năm học 2015-2016;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-ĐHKH-TCCB ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hoà về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Khánh Hoà;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-ĐHKH-ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hoà về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ yêu cầu về quản lý và tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học và Cao đẳng hệ chính quy các ngành của trường Đại học Khánh Hòa;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí,


 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý và tổ chức thực tập” của Trường Đại học Khánh Hoà. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bắt đầu áp dụng từ năm học 2017 - 2018.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí, Kế hoạch - Tài chính, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, các cán bộ giảng viên, sinh viên và các đơn vị có liên quan trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Phương Ngọc

      

Tải tệp đính kèm.

 
Tổng quan