Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  01/11/2017 10:33        

Quy định, quy trình tổ chức thi kết thúc học phần


UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA 

Số: 939/QĐ-ĐHKH-QLĐT&KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-TTg ngày 03 tháng 08 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 5561/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Khánh Hoà tổ chức hoạt động đào tạo từ năm học 2015-2016;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-ĐHKH-TCCB ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hoà về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Khánh Hoà;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-ĐHKH-ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hoà về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ yêu cầu về quản lý và tổ chức thi kết thúc học phần cho học sinh, sinh viên Đại học và Cao đẳng hệ chính quy các ngành của trường Đại học Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc tổ chức thi kết thúc học phần của Trường Đại học Khánh Hoà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bắt đầu áp dụng từ năm học 2017 - 2018.

Điều 3. Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm và các lớp học sinh, sinh viên trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Thị Phương Ngọc

      

Tải Quy định

Tải Quy trình

 
Tổng quan