Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:39        

Công tác xã hội - 6760101

CÔNG TÁC XÃ HỘI

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 6760101

Ngành Công tác xã hội trên thế giới đã được biết đến từ đầu thế kỷ XX. Gần đây, các hoạt động Công tác xã hội đã có sự tham gia chặt chẽ của các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Khung chương trình đào tạo của khoa được xây dựng trên cơ sở khung chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Khoa đã đào tạo được 5 khóa sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội Kết quả đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và được xã hội chấp nhận.

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
 • Nội dung đào tạo bám sát đặc thù của công việc
 • Kỹ năng đào tạo giúp cho sinh viên có đủ năng lực và sự tự tin phục vụ cho nhu cầu đa dạng của nghề công tác xã hội

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 
 • Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 
 • Thống kê trong khoa học xã hội 
 • Tin học căn bản Pháp luật đại cương Dân số và môi trường Dân số và phát triển Giáo dục học đại cương Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu xã hội học Tiếng Anh Giáo dục thể chất Giáo dục quốc phòng

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 • Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
 • Đại cương văn hoá Việt Nam 
 • Tâm lý học đại cương 
 • Giới và phát triển 
 • Hành vi con người và môi trường xã hội 
 • Tâm lý học phát triển 
 •  Nhập môn truyền thông đại chúng 
 • Lý luận Công đoàn 
 • Kỹ năng thuyết trình và tổ chức các hoạt động cộng đồng 
 • An sinh xã hội Chính sách xã hội 
 • Nhập môn công tác xã hội 
 • Công tác xã hội cá nhân 
 • Công tác xã hội nhóm 
 • Tổ chức và Phát triển cộng đồng 
 • Tham vấn 
 • Thực hành nghiệp vụ công tác xã hội 1 
 • Thực hành nghiệp vụ công tác xã hội 2 
 • Sức khoẻ cộng đồng 
 • Công tác xã hội với trẻ em và gia đình 
 • Công tác xã hội với người cao tuổi 
 • Công tác xã hội với người khuyết tật 
 • Quản lý trường hợp 
 • Quản lý dự án xã hội 
 • Công tác xã hội với đồng bào dân tộc thiểu số 
 • Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế và bệnh viện 
 • Xã hội học quản lý 
 • Y tế thường thức và kỹ thuật cứu nạn 
 • Quản trị ngành Công tác xã hội  
 • Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam 
  Thực tập tốt nghiệp 
 • Khoá luận tốt nghiệp (hoặc 2 học phần thay thế) 
 • CTXH trong trường học 
 • Công tác xã hôi với người nhiễm HIV/AID

Triển vọng nghề nghiệp

  Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như:
 • Sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, văn hoá - xã hội, hôn nhân và gia đình, tôn giáo tín ngưỡng, môi trường, dân số, truyền thông. 
 • Cung cấp các dịch vụ xã hội, tham vấn tâm lý. 
 • Giảng dạy và nghiên cứu Công tác xã hội. 
 • Tham gia thực hiện, điều phối các dự án xã hội và phát triển. 
 • Đánh giá tác động các dự án xã hội và phát triển. 
 • Nghiên cứu và phân tích chính sách xã hội. 
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp liên thông đại học.


 
Tổng quan