Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/12/2017 21:40        

Quản lý văn hóa - 6340436

QUẢN LÝ VĂN HÓA

Bậc Cao đẳng - Mã ngành: 6340436

Đào tạo Cử nhân khoa học chuyên ngành với các kỹ năng chuyên sâu như: quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước; kỹ năng nghiên cứu, đề xuất các chính sách văn hóa; kỹ năng quản lý, điều hành các tổ chức văn hóa; kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở các cấp..., nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa của các địa phương cũng như cả nước. Chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa của Trường Đại học Khánh Hòa được xây dựng trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc chương trình của nhiều trường đại học tiên tiến trên thế giới và Việt Nam. Nội dung kiến thức gồm kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Cùng với phần lý thuyết được học tại trường, người học sẽ được đi thực tế, thực hành tại các cơ sở văn hóa và thực tập tại các cơ quan, đơn vị quản lý văn hóa, nghệ thuật. Mục tiêu đào tạo: nhằm đào tạo nguồn nhân lực ngành Quản lý Văn hóa có kiến thức và kỹ năng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của xã hội và nghề nghiệp trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

 • Giáo dục quốc phòng
 • Giáo dục thể chất
 • Nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê- nin 1
 • Nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê- nin 2
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đường lối CM của ĐCS VN
 • Nhà nước và pháp luật
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Đường lối VHVN của ĐCS VN
 • Xã hội học đại cương
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 • Múa đại cương
 • Âm nhạc đại cương
 • Mỹ thuật đại cương
 • Sân khấu đại cương
 • Lịch sử VN
 • Đại cương Khoa học quản lý
 • Tôn giáo và tín ngưỡng ở VN
 • Văn hóa dân gian
 • Xã hội học văn hóa
 • Văn hóa giao tiếp
 • Tâm lý học quản lý
 • Chính sách VH
 • Quản lý các thiết chế văn hóa
 • Quản lý nhà nước về văn hóa
 • Quản lý VH trong cơ chế thị trường
 • Quản lý lễ hội
 • Văn hóa gia đình
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 1
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 2
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 3
 • Quản lý di sản VH
 • Pháp luật VH TT
 • Nghiệp vụ QLVH thông tin cơ sở
 • Dàn dựng chương trình NT-TH1
 • Dàn dựng chương trình NT-TH2
 • Xây dựng VH cộng đồng
 • Công tác văn hóa xã hội
 • Tổ chức sự kiện
 • Kỹ thuật soạn thảo VBHC
 • Tổ chức và phát triển cộng đồng
 • Truyền thông đại chúng
 • Quản lý dự án
 • Nghệ thuật diễn giảng
 • Quản trị nhân sự
 • Quan hệ công chúng Thực tế, Thực tập TN, Khóa luận TN

Triển vọng nghề nghiệp

 • Cán bộ trong các cơ quan quản lý thiết chế văn hoá ở cơ sở như: Thư viện, Bảo tàng, Sở Văn hoá - Thông tin, Phòng văn hoá - Thông tin, các cơ quan báo chí...; các cơ quan quản lý Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu kiến thức về văn hóa, nghệ thuật.
 • Nghiên cứu và giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) ngành Văn hóa, Quản lý văn hóa tại các cơ sở đào tạọ và các cơ quan văn hóa – thông tin.
 • Làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp
 • Có thể thành lập các công ty biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện, làm việc như những nhân viên độc lập (Freelancer) cho các chương trình, sự kiện hay dự án văn hóa nghệ thuật.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp liên thông đại học 
Tổng quan