Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  07/01/2018 21:03        

Khối ngành Văn hóa - Du lịch

KHỐI NGÀNH

VĂN HÓA - DU LỊCH

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cử nhân mang đậm tính nhân văn và giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
> Các ngành đào tạo
Bậc Đại học
 • Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch).
 • Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch).
 • Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.
Bậc Cao đẳng
 • Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch).
 • Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch).
 • Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.
 • Quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng)
 • Quản lý văn hóa
 • Công tác xã hội

VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ TRIỂN VỌNG

 • Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa.
 • Các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải,...
 • Các Đại lý lữ hành quốc tế và nội địa.
 • Hướng dẫn viên du lịch tại các điểm tham quan, di tích, thắng cảnh.
 • Hướng dẫn viên quốc tế và nội địa.
 • Các cơ quan ngoại giao.
 • Các cơ quan, tổ chức kinh tế xã hội có liên quan đến Việt Nam.
 • Học tiếp lên bậc học cao hơn như Đại học, sau Đại học. 
Tổng quan