Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  17/06/2017 00:00        

Sư phạm Ngữ văn - 7140217

SƯ PHẠM NGỮ VĂN

Mã ngành: 7140217

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn bám sát chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông; cập nhật chuẩn đầu ra và nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Chương trình đào tạo người học trở thành giáo viên dạy Ngữ văn ở Trường Phổ thông, làm cán bộ quản lý giáo dục, phụ trách chuyên môn tại các Sở Giáo dục và Đào tạo; hoặc có thể làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
  • Chương trình đào tạo ưu tiên phát triển các năng lực tổ chức hoạt động giáo dục; tổ chức và quản lý lớp học; thiết kế và thực hiện kế hoạch giáo dục; xây dựng, quản lý và khai thác hồ sơ giáo dục học sinh.
  • Chương trình đào tạo ưu tiên phát triển các năng lực tổ chức hoạt động giáo dục; tổ chức và quản lý lớp học; thiết kế và thực hiện kế hoạch giáo dục; xây dựng, quản lý và khai thác hồ sơ giáo dục học sinh.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Kiến thức chung: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, pháp luật đại cương, ... Ngoài ra sinh viên ngành Ngữ văn còn có kiến thức và kĩ năng cơ bản cần có đối với tin học cơ bản, cách thức nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ để phục vụ cho đọc và nghiên cứu tài liệu từ tiếng nước ngoài, kiến thức Hán Nôm để nghiên cứu toàn diện văn học Việt Nam qua các thời kì.

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Nội dung được bao quát từ văn học trong nước và thế giới qua các thời kì (từ văn học dân gian đến cổ trung đại và hiện đại), theo các đơn vị tác giả và tác phẩm; kiến thức ngôn ngữ bao quát từ ngữ âm, từ vựng, cú pháp đến phong cách học, Tiếng Việt thực hành… Chương trình cũng chú trọng tính chất tổng hợp và đa diện của năng lực bao gồm cả kiến thức, kĩ năng và thái độ, chú trọng mối quan hệ gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa học và hành, giữa dạy chữ và dạy người…. hướng tới phát triển năng lực người học.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Giảng dạy ở các Trường Trung học Phổ thông, Trung học Cơ sở, Trung học Chuyên nghiệp.
  • Làm cán bộ quản lý giáo dục, phụ trách chuyên môn tại các Sở Giáo dục và Đào tạo; hoặc có thể làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm, các cơ quan đoàn thể xã hội khác có nhu cầu sử dụng (hoạt động trong lĩnh vực Báo chí, Xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động Văn hóa, Văn học, Ngôn ngữ v.v.).  
Tổng quan