Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Kế hoạch - Tài Chính ❯ Chi tiết tin
       
  20/06/2019 16:14        

NHÂN SỰ

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Phạm Hoàng Đức Giảng viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính, phụ trách công tác kế hoạch, dự án 0906.469.779

phamhoangduc@ukh.edu.vn

2

Võ Thị Như Ý

Kế toán trưởng, Phụ trách phòng, phụ trách công tác Tài chính - Kế toán, kế hoạch, dự án 0935.903.498 vothinhuy@ukh.edu.vn
3

Nguyễn Lâm Duy

Kế toán nguồn ngân sách Nhà nước 0399.181.990 nguyenlamduy@ukh.edu.vn
4

Nguyễn Thị Tho

Kế toán tổng hợp và công tác kế hoạch, dự án; Kế toán tài sản 0904.363.469 nguyenthitho@ukh.edu.vn
5

Huỳnh Thị Loan Trinh

Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương, thuế thu nhập cá nhân 0978.077.921 huynhthiloantrinh@ukh.edu.vn
6

Ứng Thị Nhàn

Kế toán thu chi Học phí 0963.685.718 ungthinhan@ukh.edu.vn
7

Lê Thị Thu Vân

Kế toán hoạt động dịch vụ, sự nghiệp 0931.186.025 lethithuvan@ukh.edu.vn
8

Võ Đặng Mai Trang

Thủ quỹ 0935.826.234 vodangmaitrang@ukh.edu.vn

 

 
Phòng Kế hoạch - Tài chính