Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Quản lý Khoa học ❯ Chi tiết tin
       
  03/01/2020 10:06        

Thông tin đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Trường Đại học Khánh Hòa đấu thầu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và được phê duyệt triển khai thực hiện theo Quyết định số 43/QĐ-SKHCN ngày 05/3/2019 của Sở KHCN Khánh Hòa về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa”. Một số nội dung liên quan:

1. Tên đề tài: “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa”

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Thị Hải Yến – Trường Đại học Khánh Hòa

Thành viên chính:

1. ThS. Đỗ Phương Quyên (thư ký đề tài)   : Trường ĐH Khánh Hòa

2. ThS. Huỳnh Ngọc Phương: Trường ĐH Khánh Hòa

3. ThS. Phạm Quốc Tuấn: Trường ĐH Khánh Hòa

4. ThS. Phạm Thị Hoàn Nguyên: Trường ĐH Khánh Hòa

5. CN. Nguyễn Văn Ty: Sở Du lịch Khánh Hòa

6. CN. Nguyễn Văn Thành: Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa

7. PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng: Trường ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

8. ThS. Lê Thanh Liêm: Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của điểm đến;

- Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và trong nước về xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù; những bài học kinh nghiệm cho Khánh Hòa;

- Định vị cụ thể các sản phẩm du lịch đặc thù của Khánh Hòa;

- Xác định các thị trường mục tiêu phù hợp và xác định “cầu” đối với sản phẩm du lịch đặc thù của Khánh Hòa;

- Xây dựng chiến lược marketing khả thi đối với các thị trường mục tiêu, bao gồm các thị trường hiện có và thị trường tiềm năng;

- Đề xuất được các giải pháp thực hiện định hướng xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Khánh Hòa cho giai đoạn phát triển đến năm 2030. 

4. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính

Nội dung 1: Tổng quan các vấn đề lý luận về sản phẩm du lịch đặc thù.

Nội dung 2: Hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung 3: Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung 4: Giải pháp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù cho phát triển du lịch bền vững tỉnh Khánh Hòa.

5. Thời gian thực hiện: 18 tháng ( từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020).

6. Kinh phí thực hiện: 528.765.000 đồng (Năm trăm hai mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

 
Phòng Quản lý Khoa Học