Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Văn bản phòng Thanh tra - Pháp chế & Bảo đảm chất lượng

07/04/2021
Cập nhật thường xuyên các kế hoạch, thông báo, báo cáo, hướng dẫn trong các lĩnh vực hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ, công tác pháp chế, công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục
Hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan về Chính sách Bảo đảm chất lượng
06/04/2021

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trường Đại học Khánh Hòa triển khai lấy ý kiến các bên liên quan về Chính sách bảo đảm chất lượng...

Thí sinh thi công chức, viên chức được mang thuốc theo bệnh án vào phòng thi
19/03/2021

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư 6/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí
19/03/2021

Bộ Công an ban hành Thông tư 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí.

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
19/03/2021

UBTVQH ban hành Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiến lược  quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030
19/03/2021

Nghị quyết 28/NQ-CP ban hành Chiến lược  quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030.

Tiếp tục lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ với sinh viên
19/03/2021

Bộ GD&ĐT vừa có  Công văn số 955/BGDĐT-ĐANN về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án ngoại ngữ quốc gia và đề xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị

Phòng Thanh tra Pháp chế và Bảo đảm chất lượng