Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Kế hoạch - Kinh phí duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử Trường Đại học Khánh Hòa Năm học 20202-2021
02/11/2020

Kế hoạch - Kinh phí duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử Trường Đại học Khánh Hòa Năm học 20202-2021

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế năm học 2020 -2021
27/10/2020

Thực hiện kế hoạch số 625/KH-ĐHKH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Khánh Hòa về việc “Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021”, sáng ngày 23/10/2020, phòng Truyền thông và Hợp tác Quốc tế đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021. Toàn thể cán bộ, viên chức của phòng đã tham gia Hội nghị.

Chức năng - Nhiệm vụ
30/03/2020

Phòng Truyền thông – Hợp tác quốc tế là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác truyền thông và hợp tác Quốc tế

Biểu mẫu Hợp tác quốc tế
04/01/2019

Danh mục các biểu mẫu về nghiệp vụ hợp tác quốc tế

Bộ quy trình ISO
04/01/2019

Hệ thống các văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, quy trình tác nghiệp về các hoạt động liên quan đến truyền thông và hợp tác quốc tế của Phòng Truyền thông và hợp tác quốc tế

Phòng truyền thông & hợp tác Quốc tế