Bộ tiêu chuẩn Iso 9001:2015 phòng Công tác sinh viên
17/12/2018 11:05   phongctsv    200 lần

QT01-Tiếp nhận Sinh viên nhập học

QT02-Quản lý thông tin sinh viên

QT03-Cấp phát thẻ SV

QT04-Cấp lại thẻ SV

QT05-Thực hiện công tác GVCN-CVHT

QT06-Thực hiện BHYT HSSV

QT07-Xét miễn,giảm học phí cho HSSV

QT08-Cấp giấy chứng nhận tạm hoãn NVQS cho SV

QT09-Cho SV thôi học

QT10-Thực hiện công tác HSSV nội trú

QT11-Quản lý SV ngoại trú

QT12-Đánh giá kết quả rèn luyện HSSV

QT13-Xét học bổng khuyến khích học tập

 

 
    
Hiện có: 33   Khách