Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Phòng Quản lý đào tạo & Khảo thí

08/01/2019 09:36   - 323 lần đọc   

1/ Mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019

2/ Các quy trình công tác

QT.01/ĐTKT: Quy trình xây dựng kế hoạch năm học

QT.02/ĐTKT: Quy trình mở ngành đào tạo

QT.03/ĐTKT: Quy trình điều chỉnh chương trình đào tạo

QT.04/ĐTKT: Quy trình soạn thảo và phê duyệt đề cương chi tiết/chương trình môn học

QT.05/ĐTKT: Quy trình xây dựng thời khoa biểu, lịch thi

QT.06/ĐTKT: Quy trình xử lý học vụ

QT.07/ĐTKT: Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần

QT.08/ĐTKT: Quy trình sửa chữa điểm thi

QT.09/ĐTKT: Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp

QT.10/ĐTKT: Quy trình quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

QT.11/ĐTKT: Quy trình cấp bản sao bằng tốt nghiệp

QT.12/ĐTKT: Quy trình xác minh bằng tốt nghiệp

 
Tổng quan