Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Phòng Kế hoạch - Tài chính
08/01/2019 09:54   nguyenhoaivan    127 lần

1/ Mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019

2/ Các quy trình công tác

QT.01.KHTC: Quy trình tạm ứng, thanh quyết toán

QT.02.KHTC: Quy trình thu và quản lý thu học phí

QT.03.KHTC: Quy trình thanh toán công tác phí và đi học

QT.04.KHTC: Quy trình thanh toán hoạt động chuyên môn

QT.05.KHTC: Quy trình thanh toán hoạt động mua sắm - sửa chữa 

QT.06.KHTC: Quy trình thanh toán lương và các khoản trích theo lương

QT.07.KHTC: Quy trình chi các chế độ học sinh, sinh viên

QT.08.KHTC: Quy trình thu từ các hoạt động cung ứng dịch vụ và thu khác

 
    
Hiện có: 58   Khách