Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Khoa Ngoại ngữ
08/01/2019 11:26   khoann    253 lần

 

1. Mục tiêu chất lượng

2. Các quy trình công tác

QT.01 Phân công lao động

QT.02 Theo dõi hoạt động dạy-học

QT.03 Tổ chức hội giảng

QT.04 Thỉnh giảng

QT.05 Hướng dẫn giảng viên tập sự

QT.06 Thực tập tốt nghiệp ngoài sư phạm

QT.07 Ra đề thi

QT.08 Quản lý điểm thi

 

 
    
Hiện có: 50   Khách