Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Khoa Du lịch
18/01/2019 15:45   khoadl    284 lần

1. Mục tiêu chất lượng

2. Các quy trình công tác

a) QT.01. Phân công lao động

b) QT.02. Theo dõi hoạt động dạy - học

c) QT.03. Tổ chức Hội giảng

d) QT.04. Thỉnh giảng

e) QT.05. Hướng dẫn Giảng viên tập sự

f) QT.06. Thực tập tốt nghiệp ngoài sư phạm

g) QT.07. Ra đề thi

h) QT.08. Quản lý điểm thi

 
    
Hiện có: 37   Khách