Bộ tiêu chuẩn ISO Khoa KHXH & NV
22/04/2019 10:18   khoakhxh    168 lần

1. Chức năng, nhiệm vụ 

2. Mục tiêu chất lượng

Các quy trình

1. Quy trình Phân công lao động

2. Quy trình Theo dõi hoạt động giảng dạy

3. Quy trình Tổ chức hoạt động hội giảng

4. Quy trình Thỉnh giảng

5. Quy trình Hướng dẫn giảng viên tập sự

6. Quy trình Thực tập tốt nghiệp (Mẫu)

7. Quy trình ra đề thi (Mẫu đề thi)

8. Quy trình Quản lý điểm thi 

 
    
Hiện có: 63   Khách