Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng
25/03/2017 10:18   truongdinhduc    1929 lần

Tiến sĩ LÊ THỊ MỸ BÌNH

Chức vụ: Hiệu trưởng

Nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách:

  • Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường và Hiệu trưởng được quy định trong Luật Giáo dục Đại học, Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Đại học Khánh Hòa và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
    Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, Quy hoạch, Dự án, Đề án, Chương trìnhvà Kế hoạch phát triển nhà trường; Tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo, Cán bộ quản lý;Kế hoạch - Tài chính; Cơ sở vật chất, Cải cách hành chính, Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu;
    Làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng: Tuyển sinh, Thi đua khen thưởng, Nâng lương và các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh.
    Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tô chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản trị thiết bị & Dự án, Phòng Thanh tra – Pháp chế &Kiếm định chất lượng, Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Thư viện, các Trung tâm: Ngoại ngữ - Tin học, Bồi dưỡng & Giáo dục thường xuyên, Khoa Du lịch, Khoa Ngoại ngữ.
    Chủ tài khoản số 1 của trường Đại học Khánh Hòa.

Liên hệ:
Email: lethimybinh@ukh.edu.vn
Điện thoại: (058) 3522476 - số máy lẻ 112

 
    
Hiện có: 71   Khách